Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η σύνταξη της πράξης εφαρμογής του Ασπροχώματος - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η σύνταξη της πράξης εφαρμογής του Ασπροχώματος

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η σύνταξη της πράξης εφαρμογής του Ασπροχώματος

Share This
Με ι­κα­νο­ποι­η­τι­κούς ρυθ­μούς προ­χω­ρά η σύν­τα­ξη της πρά­ξης ε­φαρ­μο­γής του Α­σπρο­χώ­μα­τος. Ή­δη αυ­τές τις η­μέ­ρες το το­πο­γρα­φι­κό συ­νερ­γεί­ο του Α­να­δό­χου βρί­σκε­ται στην πε­ρι­ο­χή προ­κει­μέ­νου να πά­ρει τα α­παι­τού­με­να δε­δο­μέ­να για την το­πο­γρά­φη­ση. Σε συ­νέν­τευ­ξη τύ­που η δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Πα­να­γι­ώ­τα Ντίν­τα υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι ο συμ­βα­τι­κός χρό­νος ο­λο­κλή­ρω­σης της με­λέ­της εί­ναι πε­ρί τους 10 μή­νες ε­νώ η χρη­μα­το­δό­τη­ση της με­λέ­της, εί­ναι πε­ρί­που 100.000 € και κα­λύ­πτε­ται α­πό Δη­μο­τι­κούς πό­ρους.
Η κ. Ντίν­τα ση­μεί­ω­σε: «Θα θέ­λα­με να ε­νη­με­ρώ­σου­με για α­κό­μη μια φο­ρά και πα­ρό­λο ό­τι έ­χουν λή­ξει οι προ­θε­σμί­ες , ό­τι οι ι­δι­ο­κτή­τες α­κό­μη και τώ­ρα μπο­ρούν να φέρ­νουν τα α­παι­τού­με­να δι­και­ο­λο­γη­τι­κά για την ι­δι­ο­κτη­σί­α τους. (Δή­λω­ση ι­δι­ο­κτη­σί­ας-τί­τλους κτί­σης-το­πο­γρα­φι­κό δι­ά­γραμ­μα-α­πό­σπα­σμα κτη­μα­το­λο­γι­κού δι­α­γράμ­μα­τος-αν­τί­γρα­φο κτη­μα­το­λο­γι­κού φύλ­λου) Πα­ράλ­λη­λα με δε­δο­μέ­νο ό­τι και οι 2 άλ­λες πο­λύ­πα­θες πο­λε­ο­δο­μι­κές με­λέ­τες της Μαν­τί­νειας και της Βέρ­γας βρί­σκον­ται στη δι­α­δι­κα­σί­α έγ­κρι­σής τους, ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας προ­χω­ρά στη σύ­να­ψη δα­νεί­ου προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­το­δο­τή­σει τις πρά­ξεις ε­φαρ­μο­γής. Συγ­κε­κρι­μέ­να, το δά­νει­ο αυ­τό α­φο­ρά πο­σό της τά­ξης του 1,3 ε­κα­τομ­μύ­ρια € και μέ­σω του δα­νεί­ου αυ­τού πρό­κει­ται να χρη­μα­το­δο­τη­θεί η Π.Ε. Βέρ­γας, Μαν­τί­νειας κα­θώς ε­πί­σης και η σύν­τα­ξη της Π.Μ. της πε­ρι­ο­χής Α­να­το­λι­κής Πα­ρα­λί­ας (Ναυ­α­ρί­νου) α­πό P­a­l­l­a­d­i­um μέ­χρι τέ­λος της Ναυ­α­ρί­νου κα­θώς ε­πί­σης και στη Βό­ρεια Συ­νοι­κί­α πε­ρι­ο­χή ΠΛΑ­ΚΩ­ΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages