ΡΑΕ: κορεσμένο το δίκτυο στην Πελοπόννησο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΡΑΕ: κορεσμένο το δίκτυο στην Πελοπόννησο

ΡΑΕ: κορεσμένο το δίκτυο στην Πελοπόννησο

Share This
Περιοχή με κορεσμένο δίκτυο χαρακτήρισε με απόφασή της την Πελοπόννησο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Ειδικότερα στην απόφασή της η ΡΑΕ επισημαίνει ότι:
i. Δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις (ή αιτήματα τροποποίησης με αντικείμενο την αύξηση ισχύος) για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθμούς, η σύνδεση των οποίων προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές με μη κορεσμένο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (α) του άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών.
ii. Δεν υποβάλλονται νέα αιτήματα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης προς το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής (βλ. άρθρο 4. ν.3468, όπως ισχύει) και συνδέονται στην περιοχή του κορεσμένου δικτύου.
iii. Για την αξιολόγηση εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών.
iv. Δεν εκδίδονται βεβαιώσεις για αύξηση ισχύος έως 10% σύμφωνα με την διάταξη του 3ου εδαφίου της παραγράφου 5 περ. (α) του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει.
Περαιτέρω:
- Οι Διαχειριστές των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, οφείλουν να διασφαλίσουν την oρθή τήρηση της προτεραιότητας στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, και με χρήση ενιαίας πλέον σειράς χορήγησης προσφορών.
- Οι ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ οφείλουν να αναρτήσουν, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, σε εμφανές σημείο στους ιστοτόπους τους, αναλυτικά και επικαιροποιημένα αρχεία προσφορών σύνδεσης στην Πελοπόννησο (αιτήματα, μη δεσμευτικές προσφορές, δεσμευτικές προσφορές, ημερομηνία λήξης δεσμευτικών προσφορών). Τα αρχεία αυτά θα είναι τύπου EXCEL, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους από τυχόν ενδιαφερόμενους.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, η ΡΑΕ θα παρουσιάσει, σε δημόσια διαβούλευση, μία ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, με συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις, για την ταχύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε περιοχές αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναστέλλονται οι περαιτέρω αδειοδοτικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ που εμφανίζουν αφ’ ενός ωριμότητα από αδειοδοτική άποψη, αφ’ ετέρου δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης και υλοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages