Δωρεά 6.000 ευρώ από τον Ευρωβουλευτή Ν.Σαλαβράκο για το δεκατιανό των μαθητών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δωρεά 6.000 ευρώ από τον Ευρωβουλευτή Ν.Σαλαβράκο για το δεκατιανό των μαθητών

Δωρεά 6.000 ευρώ από τον Ευρωβουλευτή Ν.Σαλαβράκο για το δεκατιανό των μαθητών

Share This

P1010580Το πο­σό των 6.000 ευ­ρώ έ­δω­σε ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΛΑ­ΟΣ Νί­κος Σα­λα­βρά­κος στο Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα προ­κει­μέ­νου να τα δι­α­θέ­σει για το δε­κα­τια­νό που δι­α­νέ­με­ται σε μα­θη­τές της Κα­λα­μά­τας που το έ­χουν α­νάγ­κη. Ο κ. Σα­λα­βρά­κος που ε­πι­σκέ­φθη­κε το πρω­ί τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας σε δη­λώ­σεις του υ­πο­γράμ­μι­σε, «αι­σθάν­θη­κα την α­νάγ­κη να κά­νω κά­τι προ­κει­μέ­νου κα­νέ­να παι­δί της Κα­λα­μά­τας να μην πει­νά­σει , με την ι­δι­ό­τη­τα μου ως Ευ­ρω­βου­λευ­τής και την ευ­χέ­ρεια που μου δί­νει η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση ε­ξα­σφά­λι­σα 6.000 ευ­ρώ για την σί­τι­ση των παι­δι­ών που έ­χουν α­νάγ­κη. Θα εί­μαι στην δι­ά­θε­ση του Δη­μάρ­χου σε ό­τι χρεια­στεί ,θέ­λω να βά­λω και ε­γώ το λι­θα­ρά­κι μου και να δώ­σου­με την αί­σθη­ση στους δη­μό­τες της Κα­λα­μά­τας ό­τι τους σκε­πτό­μα­στε».
Α­πό την πλευ­ρά του ο Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας ευ­χα­ρί­στη­σε τον κ. Σα­λα­βρά­κο και ση­μεί­ω­σε, «η ε­νέρ­γεια αυ­τή δεν έ­χει πο­λι­τι­κή δι­ά­στα­ση κα­θώς ο κ. Σα­λα­βρά­κος δεν ε­κλέ­γε­ται στην Μεσ­ση­νί­α , έρ­χε­ται να δώ­σει και να βο­η­θή­σει για αυ­τό και τον ευ­χα­ρι­στώ δη­μό­σια για την ευ­αι­σθη­σί­α του και την προ­σφο­ρά του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages