Απολογισμός Έκθεσης Τροφίμων-Ποτών SIAL CHINA 2013 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Απολογισμός Έκθεσης Τροφίμων-Ποτών SIAL CHINA 2013

Απολογισμός Έκθεσης Τροφίμων-Ποτών SIAL CHINA 2013

Share This
Η Δι­ε­θνής Έκ­θε­ση Τρο­φί­μων και Πο­τών S­I­AL C­H­I­NA, που έ­χει κα­θι­ε­ρω­θεί ως το σπου­δαι­ό­τε­ρο «ση­μεί­ο συ­νάν­τη­σης» στην Α­σί­α για τον κλά­δο τρο­φί­μων και πο­τών, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο νέ­ο Δι­ε­θνές Εκ­θε­σια­κό Κέν­τρο στη Σαγ­κά­η, 7-9 Μα­ΐ­ου 2013. Η φε­τι­νή δι­ορ­γά­νω­ση α­ρίθ­μη­σε πά­νω α­πό 2.200 εκ­θέ­τες και 40 ε­θνι­κές συμ­με­το­χές και 46.000 ε­πι­σκέ­πτες σε σύ­νο­λο έ­κτα­σης 86.000 τ.μ. Κα­τά την διά­ρκεια λει­τουρ­γί­ας της έκ­θε­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πα­ράλ­λη­λες δρά­σεις, ό­πως f­o­ra, ε­πι­δεί­ξεις μα­γει­ρι­κής κ.ά. Η ε­πί­ση­μη ελ­λη­νι­κή συμ­με­το­χή, μέ­σω του πε­ρι­πτέ­ρου του Ο­ΠΕ, εί­χε συ­νο­λι­κά 21 εκ­θέ­τες εκ των ο­ποί­ων οι 7 ή­ταν μεσ­ση­νια­κές ε­ξα­γω­γι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις του κλά­δου τρο­φί­μων κα­θώς και οι­νο­πα­ρα­γω­γι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις.
Οι μεσ­ση­νια­κές ε­πι­χει­ρή­σεις που συμ­με­τεί­χαν με την ε­πι­δό­τη­ση του 50% α­πό το Ε­πι­με­λη­τή­ριο Μεσ­ση­νί­ας ή­ταν: A­G­R­E­X­PO S.A., A­G­RO.V­IM Α.Ε., A­R­I­S­T­ON H­E­L­L­AS, B­L­A­U­EL, ΚΑ­ΝΑ­ΚΗΣ Η­ΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΛ­ΛΙ­ΚΟΥ­ΝΗΣ Ν.Γ. Α.Ε., ΟΙ­ΝΟ­ΜΕΣ­ΣΗ­ΝΙΑ­ΚΗ Α.Ε.. Το ελ­λη­νι­κό πε­ρί­πτε­ρο τί­μη­σαν με την πα­ρου­σί­α τους οι Ελ­λη­νι­κές Προ­ξε­νι­κές Αρ­χές, Γρα­φεί­α Εμ­πο­ρι­κών και Οι­κο­νο­μι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων και με­γά­λος α­ριθ­μός εμ­πο­ρι­κών ε­πι­σκε­πτών, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ε­πα­φές με τους εκ­θέ­τες α­νοί­γον­τας προ­ο­πτι­κές για τις ελ­λη­νι­κές ε­ξα­γω­γές στην α­να­δυ­ό­με­νη κι­νε­ζι­κή α­γο­ρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages