Σε οριακό σημείο η κατάσταση στους Δήμους - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σε οριακό σημείο η κατάσταση στους Δήμους

Σε οριακό σημείο η κατάσταση στους Δήμους

Share This
Κλει­στοί πα­ρέ­μει­ναν σή­με­ρα οι Δή­μοι της Χώ­ρας με­τά α­πό α­πό­φα­ση της ΚΕ­ΔΕ. Έ­ξω α­πό το Δη­μαρ­χεί­ο της Κα­λα­μά­τας συγ­κεν­τρώ­θη­καν το πρω­ί υ­πάλ­λη­λοι του Δή­μου , ε­νώ αρ­κε­τοί ή­ταν αυ­τοί που πα­ρα­βρέ­θη­καν στην συγ­κέν­τρω­ση και πο­ρεί­α που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στην Α­θή­να η ΠΟ­Ε Ο­ΤΑ.
Ο πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου Δη­μο­τι­κών Υ­παλ­λή­λων Σπύ­ρος Σαρ­δέ­λης σε δή­λω­ση του στη f­a­r­e­n­e­ws υ­πο­γράμ­μι­σε « η ΚΕ­ΔΕ με έ­κτα­τη συ­νε­δρί­α­ση α­πο­φά­σι­σε να κλεί­σει τους Δή­μους κα­θώς βλέ­πει ό­τι δεν μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει τις υ­πη­ρε­σί­ες και δεν θα υ­πάρ­χει στα­μά­τη­μα ε­δώ θα υ­πάρ­χει και συ­νέ­χεια». Ο κ. Σαρ­δέ­λης ση­μεί­ω­σε ό­τι « η κα­τά­στα­ση έ­χει φτά­σει σε ο­ρια­κό ση­μεί­ο και οι ε­ξε­λί­ξεις εί­ναι με­γά­λο πλήγ­μα τό­σο για τους υ­παλ­λή­λους ό­σο και για τους Δή­μους οι ο­ποί­οι δεν μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν με μει­ω­μέ­νο προ­σω­πι­κό». Ε­κτός ό­μως α­πό τους δη­μο­τι­κούς α­στυ­νο­μι­κούς οι ε­ξε­λί­ξεις πλήτ­τουν και τους σχο­λι­κούς φύ­λα­κες. Η σχο­λι­κή φύ­λα­κας Μα­ρί­α Πί­κου­λα- Καρ­μοι­ράν­τζου εί­πε στην f­a­r­e­n­e­ws «έ­χου­με δώ­σει την ζω­ή μας για να προ­στα­τεύ­σου­με τα σχο­λεί­α α­πό τους ε­ξω­σχο­λι­κούς , τα ναρ­κω­τι­κά και τις ζη­μι­ές και αυ­τό εί­ναι το ευ­χα­ρι­στώ.»
pikoulaΗ κ. Πί­κου­λα α­να­φέρ­θη­κε ε­πί­σης στο Κα­θη­κον­το­λό­γιο και στις αρ­μο­δι­ό­τη­τες των σχο­λι­κών φυ­λά­κων ση­μει­ώ­νον­τας:«1. Προ­τρο­πή κα­τα­στρο­φών, με α­πο­τέ­λε­σμα ε­ξοι­κο­νό­μη­ση κον­δυ­λί­ων ε­πι­σκευ­ών2. Έ­λεγ­χος ε­ξω­σχο­λι­κών – α­πο­τρο­πή εμ­πο­ρί­ας ναρ­κω­τι­κών στα σχο­λεί­α, κλο­πών κτλ
Πα­ρα­κα­λώ α­να­ζη­τή­στε στα­τι­στι­κές συγ­κρι­τι­κές με­λέ­τες μι­σθο­δο­σί­ας μας και κό­στους κα­τα­στρο­φών- ε­πι­σκευ­ών ε­τών πριν την πρόσ­λη­ψή μας το 1999, τις ο­ποί­ες α­πο­τρέ­που­με με­τά την α­νά­λη­ψη τω κα­θη­κόν­των μας.
Οι θέ­σεις μας προ­κη­ρυ­χθη­καν α­πό το Α­ΣΕΠ.- Τα προ­σόν­τα και οι πρου­πο­θέ­σεις πρόσ­λη­ψης κα­θο­ρί­στη­καν α­πό το Α­ΣΕΠ.- Οι προσ­λή­ψεις εγ­κρί­θη­καν α­πό Α­ΣΕΠ. Συ­νε­πώς και τα 3 στά­δια της πρόσ­λη­ψης δι­έ­πον­ται α­πό κα­θε­στώς Α­ΣΕΠ, προς α­πο­κα­τά­στα­ση της α­λή­θειας.( δυ­στυ­χώς δεν τα έ­χω σε η­λε­κτρο­νι­κή μορ­φή για να σας τα ε­πι­συ­νά­ψω, αλ­λά σε έν­τυ­πη )Εν­τα­χθή­κα­με στο ΠΔ 164/2004 (Παυ­λό­που­λου) βά­σει της Κοι­νο­τι­κής Ο­δη­γί­ας (Η Ο­δη­γί­α α­φο­ρά το χα­ρα­κτη­ρι­σμό μας ως ερ­γα­ζο­μέ­νων α­ο­ρί­στου χρό­νου και τα ερ­γα­σια­κά μας δι­και­ώ­μα­τα), ε­πει­δή σύμ­φω­να με την Ε­Ε αλ­λά και τη νο­μο­λο­γί­α των ελ­λη­νι­κών δι­κα­στη­ρί­ων κα­λύ­πτου­με πά­γι­ες και δια­ρκείς α­νάγ­κες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages