Υπόμνημα με τις προτάσεις του για τον Δήμο Καλαμάτας κατέθεσε ο Μιχ. Αντωνόπουλος στον Π. Νίκα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Υπόμνημα με τις προτάσεις του για τον Δήμο Καλαμάτας κατέθεσε ο Μιχ. Αντωνόπουλος στον Π. Νίκα

Υπόμνημα με τις προτάσεις του για τον Δήμο Καλαμάτας κατέθεσε ο Μιχ. Αντωνόπουλος στον Π. Νίκα

Share This
Υ­πό­μνη­μα κα­τά­θε­σε στο Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα ο ε­πι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού της Α­νε­ξάρ­τη­της Συμ­μα­χί­ας Πο­λι­τών Μι­χά­λης Αν­τω­νό­που­λος. Συγ­κε­κρι­μέ­να με το υ­πό­μνη­μα αυ­τό ο κ. Αν­τω­νό­που­λος ε­πι­ση­μαί­νει στην δη­μο­τι­κή αρ­χή ό­τι στο πρό­γραμ­μα του υ­πάρ­χουν προ­τά­σεις για το δή­μο Κα­λα­μά­τας. Πολ­λές εξ αυ­τών χρή­ζουν ι­δι­αί­τε­ρης ση­μα­σί­ας και εί­ναι σε προ­τε­ραι­ό­τη­τα. Με­τα­ξύ αυ­τών έ­χουν προ­κύ­ψει και τρέ­χον­τα ζη­τή­μα­τα ό­πως αυ­τά που σχε­τί­ζον­ται με την πυ­ρο­προ­στα­σί­α, την αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κή θω­ρά­κι­ση του δή­μου, τα θέ­μα­τα υ­γι­ει­νής και α­σφά­λειας (κου­νο­πο­κτο­νί­α, συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας κοι­μη­τη­ρί­ου Κα­λα­μά­τας, κυ­κλο­φο­ρια­κό). Α­κο­λου­θεί το υ­πό­μνη­μα που κα­τέ­θε­σε ο κ. Αν­τω­νό­που­λος:
«Ο συν­δυα­σμός μας έ­χει κα­τα­θέ­σει στο πρό­γραμ­μα του προ­τά­σεις για το δή­μο Κα­λα­μά­τας. Πολ­λές εξ αυ­τών χρή­ζουν ι­δι­αί­τε­ρης ση­μα­σί­ας και εί­ναι σε προ­τε­ραι­ό­τη­τα. Με­τα­ξύ αυ­τών έ­χουν προ­κύ­ψει και τρέ­χον­τα ζη­τή­μα­τα ό­πως αυ­τά που σχε­τί­ζον­ται με την πυ­ρο­προ­στα­σί­α, την αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κή θω­ρά­κι­ση του δή­μου, τα θέ­μα­τα υ­γι­ει­νής και α­σφά­λειας (κου­νο­πο­κτο­νί­α, συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας κοι­μη­τη­ρί­ου Κα­λα­μά­τας, κυ­κλο­φο­ρια­κό). Α­να­φέ­ρου­με λοι­πόν ό­τι την τρέ­χου­σα αν­τι­πυ­ρι­κή πε­ρί­ο­δο, θα πρέ­πει να βρί­σκον­ται ό­λες οι δε­ξα­με­νές του δή­μου γε­μά­τες με νε­ρό. Με­γά­λη ση­μα­σί­α έ­χουν και οι πρό­σφα­τες κα­τα­σκευ­α­σμέ­νες λι­μνο­δε­ξα­με­νές. Συγ­κε­κρι­μέ­να πα­ρα­μέ­νει ε­κτός λει­τουρ­γί­ας η λι­μνο­δε­ξα­με­νή της Πο­λια­νής. Πό­τε πρό­κει­ται να ε­πα­να­πλη­ρω­θεί πό­σα χρή­μα­τα έ­χουν δο­θεί α­πό το δή­μο Κα­λα­μά­τας και για­τί μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χει λει­τουρ­γή­σει, κα­θό­τι η ση­μα­σί­α της εί­ναι με­γά­λη για την πυ­προ­στα­στα­σί­α της πε­ρι­ο­χής. Σε ποι­α ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκον­ται τα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κά του δή­μου μας, σε συ­νάρ­τη­ση και με το νέ­ο πε­ρι­με­τρι­κό και αν έ­χει τις α­παι­τού­με­νες εγ­κρί­σεις και τε­χνι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις η με­λέ­τη της ΔΕΥ­ΑΚ για το Νέ­δον­τα προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τευ­θεί η πό­λη μας. Τι σχε­διά­ζει ο δή­μος για το κεν­τρι­κό κοι­μη­τή­ριο της Κα­λα­μά­τας κα­θό­τι οι ση­με­ρι­νές ε­πεμ­βά­σεις σε ι­στο­ρι­κά μνη­μεί­α και τα χα­ρά­τσια που έ­χουν ε­πι­βλη­θεί σε οι­κο­γε­νεια­κούς τά­φους, δεν έ­χουν αγ­γί­ξει το θέ­μα της υ­περ­πλή­ρω­σης του χώ­ρου. Για την κα­τά­στα­ση που ε­πι­κρα­τεί στο κοι­μη­τή­ριο Κα­λα­μά­τας, που πα­ρα­μέ­νει το ί­διο τα τε­λευ­ταί­α 50 χρό­νια σε μια πό­λη που δι­πλα­σί­α­σε τον πλη­θυ­σμό της θα πρέ­πει να λη­φθούν ά­με­σα μέ­τρα και σχε­δια­σμός για τη νέ­α θέ­ση του, με τα­χύς δι­α­δι­κα­σί­ες που θα πρέ­πει να εν­τά­ξου­με στο τε­χνι­κό μας πρό­γραμ­μα. Οι συν­θή­κες υ­γι­ει­νής και λει­τουρ­γί­ας βρί­σκον­ται ε­κτός της κεί­με­νης νο­μο­θε­σί­ας και α­παι­τούν­ται ά­με­σες πα­ρεμ­βά­σεις εν­τός της θε­ρι­νής πε­ρι­ό­δου λό­γω υ­ψη­λών θερ­μο­κρα­σι­ών. Τι σχε­διά­ζει ο δή­μος για την κου­νου­πο­κτο­νί­α σε συ­νερ­γα­σί­α με τους άλ­λους φο­ρείς κα­θό­τι στο περ­συ­νό κα­θυ­στε­ρη­μέ­νο πρό­γραμ­μα δα­πα­νή­θη­κε έ­να πο­λύ μι­κρό πο­σό, με α­πο­τέ­λε­σμα η Κα­λα­μά­τα να γυ­ρί­ζει πολ­λά χρό­νια πί­σω και να κιν­δυ­νεύ­ει η δη­μό­σια υ­γεί­α. Αν ο δή­μος σχε­διά­ζει την Ί­δρυ­ση και λει­τουρ­γί­α δη­μο­τι­κού κυ­νο­κο­μεί­ου στα βό­ρεια της πό­λης. Η λει­τουρ­γί­α του θα μπο­ρεί να γί­νε­ται α­πό ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε συ­νερ­γα­σί­α με το φι­λο­ζω­ι­κό ό­μι­λο και τους κτη­νιά­τρους. Ποι­α η ε­ξέ­λι­ξη των προ­τά­σε­ων που κα­τέ­θε­σε ο δή­μος στο πρό­γραμ­μα L­E­A­D­ER Τι πρό­κει­ται να πρά­ξει ο δή­μος για τη λει­τουρ­γί­α των παι­δι­κών σταθ­μών, τη α­σφα­λή λει­τουρ­γί­α στις παι­δι­κές χα­ρές και την α­να­συγ­κρό­τη­ση των χώ­ρων ά­θλη­σης, κα­θό­τι υ­πάρ­χει ι­δι­αί­τε­ρη α­νη­συ­χί­α α­πό τους γο­νείς, τους α­θλού­με­νους δη­μό­τες και τα α­θλη­τι­κά σω­μα­τεί­α. Πρό­τα­ση για ά­με­ση δι­ά­νοι­ξη της ο­δού Α­ρι­στο­μέ­νους με συγ­κε­κρι­μέ­νο εύ­ρος για την α­σφα­λή λει­τουρ­γί­α του πάρ­κου, ό­πως υι­ο­θε­τή­θη­κε πρό­σφα­τα α­πό τη δη­μο­τι­κή αρ­χή"...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages