«Έρχεται νέο τσουνάμι» για τις οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Έρχεται νέο τσουνάμι» για τις οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών

«Έρχεται νέο τσουνάμι» για τις οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών

Share This
Σχό­λιο σχε­τι­κά με το εν­δε­χό­με­νο εί­σπρα­ξης των ο­φει­λό­με­νων α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών α­πό ι­δι­ω­τι­κές ει­σπρα­κτι­κές ε­ται­ρί­ες έ­κα­νε ο εκ­πρό­σω­πος του κόμ­μα­τος των «Α­νε­ξαρ­τή­των Ελ­λή­νων», βου­λευ­τής Ε­πι­κρα­τεί­ας Τέ­ρενς Κου­ίκ. Ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο κ.Κου­ίκ, «προ­σο­χή. Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να μας πεί­σει ό­τι ‘­πα­λεύ­ει’ και ‘­δεν δέ­χε­ται’ την εν­το­λή της τρό­ι­κας να α­να­λά­βουν ι­δι­ω­τι­κές ει­σπρα­κτι­κές ε­ται­ρί­ες τις ο­φει­λές στα α­σφα­λι­στι­κά Τα­μεί­α. Με τη δι­ά­ψευ­ση ε­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται ό­τι έρ­χε­ται νέ­ο τσου­νά­μι, υ­πεν­θυ­μί­ζον­τας και την κα­τά­σχε­ση σπι­τι­ών και άλ­λων α­κι­νή­των σε ό­σους α­δυ­να­τούν να ε­ξο­φλή­σουν και τις α­σφα­λι­στι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις τους. Η πρό­τα­ση των Α­ΝΕ­ΞΑΡ­ΤΗ­ΤΩΝ ΕΛ­ΛΗ­ΝΩΝ για τους ο­φει­λέ­τες, η μό­νη λύ­ση». e­f­s­yn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages