ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΜΗΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΜΗΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΜΗΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Share This
Πολύς λόγος έχει γίνει για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και από την τωρινή. Και, παρά τις όποιες αντιδράσεις,το προσχέδιο νόμου για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου αλλά και οι προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες είναι έτοιμο από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει δοθεί προς ενημέρωση σε φορείς, όπως η ΑΔΕΔΥ.
Το προσχέδιο νόμου θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα», τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής διακεκριμένες ομάδες:
1. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά (προς πολίτες και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες).
2. Αποτελεσματικότητα (ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση και βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος).
Η βαθμολογία
Βαθμό 10 θα λαμβάνουν οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι, εκτός από την εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντά τους, έχουν σημειώσει και εξαιρετικές επιδόσεις. «Ως εξαιρετική επίδοση», αναφέρει το δημοσίευμα, «νοείται η προσφορά έργου από τον αξιολογούμενο, από τον οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την υπηρεσία είτε λόγω της βελτίωσης της παραγωγικότητάς της με εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων ή διαδικασιών είτε λόγω υπερβάλλουσας το κοινό μέτρο προσφοράς εργασίας που διακρίνουν προδήλως τον αξιολογούμενο από τους λοιπούς συναδέλφους του».
Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος «άριστα 10», πρέπει ο αξιολογητής να αιτιολογήσει τη βαθμολογία συντάσσοντας έκθεση και παραθέτοντας πραγματικά στοιχεία που να την δικαιολογούν.
Το εννέα θα λαμβάνουν οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους και είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, απαιτείται από τον αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας.
Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια.
Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια.
Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου.
Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι.
Όπως και οι καλές βαθμολογίες, έτσι και εκείνες κάτω του 6 πρέπει να αιτιολογούνται και να βασίζονται σε στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να υποδηλώνουν μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Αν αυτά τα στοιχεία ελλείπουν, ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει ένσταση.
Η αξιολόγηση των προϊσταμένων
Όπως προβλέπει το προσχέδιο, εξαιρετική σημασία έχει η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στη λειτουργία της διοίκησης.
Όλοι οι προϊστάμενοι αξιολογούνται από τους υφισταμένους του, εφόσον αυτοί είναι τρεις. Ακόμη, κάθε προϊστάμενος επιπέδου γενικής διεύθυνσης αξιολογείται και από τους υφισταμένους προϊσταμένους επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος που υπάγονται στη γενική διεύθυνση.
ΟΙ υφιστάμενοι θα κληθούν να αξιολογήσουν τον προϊστάμενό του βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, που θα καταρτίζει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού. Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την κλίμακα «Άριστος», «Πολύ καλός», «Μέτριος».
«Εάν στις συνολικές απαντήσεις ανά κριτήριο υπερτερεί ο χαρακτηρισμός «Άριστος», η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων 1-10 που έχει λάβει ο αξιολογούμενος προϊστάμενος από τον αξιολογητή του προσαυξάνεται κατά 20%», αναφέρει το δημοσίευμα.
Εάν επικρατήσει ο χαρακτηρισμός «Μέτριος», η βαθμολογία αυτή απομειώνεται κατά 20%, ενώ, εάν επικρατήσει ο χαρακτηρισμός «Πολύ καλός», η βαθμολογία παραμένει ως είχε. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θεωρείται ότι επικράτησε ο ευμενέστερος χαρακτηρισμός.
Σημειωτέον ότι οι υφιστάμενοι αξιολογούν τον προϊστάμενό τους προτού τους γνωστοποιηθεί η δική τους βαθμολογία.
Μόρια για την επιλογή προϊσταμένων
Για την επιλογή προϊσταμένων μοριοδοτείται η εργασιακή και διοικητική εμπειρία ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 450 μόρια και συγκεκριμένα για κάθε έτος υπηρεσίας 15 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη. Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης: μέχρι 150 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2 μόρια με ανώτατο όριο τους 75 μήνες).
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος) επιπέδου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1 μόριο με ανώτατο όριο τους 200 μήνες).
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 100 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 0,5 μόρια με ανώτατο όριο τους 200 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από τον χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης, προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
Σε περίπτωση άσκησης καθηκόντων ευθύνης χωρίς επιλογή από το αρμόδιο συμβούλιο προσμετράται μόνο το μισό των ανωτέρω μορίων.
Ψυχομετρικά τεστ, δομημένη συνέντευξη για θέσεις ευθύνης
Επίσης, για θέση ευθύνης προβλέπεται δομημένη συνέντευξη από αρμόδια συμβούλια. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας, το αποτέλεσμα της ψυχομετρικής δοκιμασίας και η δήλωση ενδιαφέροντος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τη συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα σε σχέση και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του, και την ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου που έχει σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages