Σκιώδη «ευρωομόλογα» συνδεδεμένα με μίνι «μνημόνια» μελετά η ΕΕ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Σκιώδη «ευρωομόλογα» συνδεδεμένα με μίνι «μνημόνια» μελετά η ΕΕ

Σκιώδη «ευρωομόλογα» συνδεδεμένα με μίνι «μνημόνια» μελετά η ΕΕ

Share This
Δάνεια έναντι μεταρρυθμίσεων... Πρό­τα­ση χο­ρή­γη­σης χα­μη­λό­το­κων δα­νεί­ων προς κρά­τη-μέ­λη, με αν­τάλ­λαγ­μα τη δέ­σμευ­σή τους για ε­φαρ­μο­γή συγ­κε­κρι­μέ­νων και συμ­φω­νη­μέ­νων με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων α­να­μέ­νε­ται να συ­ζη­τη­θεί στις Βρυ­ξέλ­λες την ερ­χό­με­νη Τε­τάρ­τη, εν ό­ψει της Συ­νό­δου Κο­ρυ­φής του Δε­κεμ­βρί­ου. Η συ­ζή­τη­ση, που βα­σί­ζε­ται σε μί­α ι­δέ­α της Κο­μι­σιόν, α­να­μέ­νε­ται να γί­νει βά­σει εγ­γρά­φου εν­νέ­α σε­λί­δων που έ­χει προ­ε­τοι­μά­σει ο πρό­ε­δρος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Χέρ­μαν Βαν Ρομ­πά­ι, και το ο­ποί­ο πε­ρι­ήλ­θε στην κα­το­χή του πρα­κτο­ρεί­ου R­e­u­t­e­rs. Η δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός τέ­τοι­ου μη­χα­νι­σμού «δα­νεί­ων έ­ναν­τι με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων», ό­πως πε­ρι­γρά­φε­ται στο έγ­γρα­φο, θα έ­φερ­νε την Ευ­ρω­ζώ­νη έ­να βή­μα πιο κον­τά στη δη­μο­σι­ο­νο­μι­κή έ­νω­ση. Α­πο­τε­λεί ό­μως μί­α μορ­φή α­μοι­βαι­ο­ποί­η­σης κιν­δύ­νων που βρί­σκει αν­τί­θε­τη τη Γερ­μα­νί­α -και ό­χι μό­νο.
Ο πρό­ε­δρος του E­u­r­o­g­r­o­up Γε­ρούν Ντά­ι­σελ­μπλουμ εμ­φα­νί­στη­κε αρ­νη­τι­κός στην ι­δέ­α αυ­τή, σε συ­νέν­τευ­ξή του στην γαλ­λι­κή ε­φη­με­ρί­δα L­es E­c­h­os.«Αυ­τές οι προ­τά­σεις μοιά­ζουν λί­γο με ε­κεί­νες για τα ευ­ρω­ο­μό­λο­γα, κα­τά την ά­πο­ψή μου. Δεν τάσ­σο­μαι υ­πέρ, δι­ό­τι θα ε­ξά­λει­φαν κά­θε κί­νη­τρο για την τή­ρη­ση υ­γι­ών δη­μο­σι­ο­νο­μι­κών πο­λι­τι­κών» εί­πε ο Ντά­ι­σελ­μπλουμ. «Αν μια χώ­ρα δεν εί­ναι πει­σμέ­νη πως εί­ναι προς το συμ­φέ­ρον της να με­ταρ­ρυθ­μι­σθεί και να εκ­συγ­χρο­νι­σθεί, δεν μπο­ρού­με να της δώ­σου­με κί­νη­τρο α­π’ έ­ξω» πρό­σθε­σε. «Μό­νο οι δι­α­φο­ρές των ε­πι­το­κί­ων που ο­ρί­ζον­ται στις α­γο­ρές βά­σει των πο­λι­τι­κών που ε­φαρ­μό­ζον­ται μπο­ρούν να δί­νουν τα σω­στά μη­νύ­μα­τα. Ας μην ε­πα­να­λά­βου­με τα ί­δια λά­θη», υ­πο­στή­ρι­ξε α­κό­μη ο πρό­ε­δρος του E­u­r­o­g­r­o­up

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages