ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ... - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ...

ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ...

Share This
Κα­τα­στρο­φή υ­πέ­στη­σαν καλ­λι­έρ­γει­ες και εγ­κα­τα­στά­σεις στην Δυ­τι­κή πα­ρα­λί­α α­πό την έν­το­νη βρο­χό­πτω­ση. Ο­λό­κλη­ρες ε­κτά­σεις με κη­πευ­τι­κά και άλ­λες καλ­λι­έρ­γει­ες έ­χουν πλημ­μυ­ρί­σει, με α­πο­τέ­λε­σμα την ο­λο­κλη­ρω­τι­κή κα­τα­στρο­φή τους. Στο Ιπ­πι­κό ό­μι­λο που βρί­σκε­ται στην πε­ρι­ο­χή κιν­δύ­νευ­σαν τα ά­λο­γα, τα ο­ποί­α α­πο­μα­κρύν­θη­καν κα­θώς οι εγ­κα­τα­στά­σεις έ­χουν πλημ­μυ­ρί­σει. Σε δη­λώ­σεις του, ο ι­δι­ο­κτή­της Νί­κος Δρού­γας μί­λη­σε για βι­βλι­κή κα­τα­στρο­φή και ση­μεί­ω­σε: «Οι ζη­μι­ές εί­ναι με­γά­λες , έ­χουν κα­τα­στρα­φεί , εγ­κα­τα­στά­σεις, ε­ξαρ­τή­μα­τα, ε­ξο­πλι­σμός και τρο­φές. Εί­ναι η τρί­τη η­μέ­ρα σή­με­ρα και αν­τί τα νε­ρά να υ­πο­χω­ρούν , η στάθ­μη τους α­νε­βαί­νει. Αι­τί­α της πλημ­μύ­ρας εί­ναι ο μη κα­θα­ρι­σμός των α­πο­στραγ­γι­στι­κών».
Ο αν­τι­πρό­ε­δρος της ΕΑΣ και α­γρό­της Πέ­τρος Βλα­χο­γε­ωρ­γα­κό­που­λος , υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι στην πε­ρι­ο­χή έ­χουν κα­τα­στρα­φεί 300 στρέμ­μα­τα κη­πευ­τι­κών και 100 στρέμ­μα­τα πα­τά­τας. Ε­νώ η δι­κή του πα­ρα­γω­γή πα­τά­τας, που ή­ταν στο στά­διο της συγ­κο­μι­δής κα­τα­στρά­φη­κε ο­λο­σχε­ρώς. Ο κ. Βλα­χο­γε­ωρ­γα­κό­που­λος ση­μεί­ω­σε ό­τι για την κα­τα­στρο­φή ευ­θύ­νε­ται το α­πο­στραγ­γι­στι­κό «Μου­τε­λά­κη», το ο­ποί­ο ή­ταν α­κα­θά­ρι­στο και συγ­κεν­τρώ­νει ό­λα τα νε­ρά της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής, ε­νώ την ώ­ρα της έν­το­νης νε­ρο­πον­τής δεν λει­τούρ­γη­σε το αν­τλι­ο­στά­σιο. «Δεν λει­τουρ­γεί τί­πο­τα ,το α­πο­στραγ­γι­στι­κό εί­ναι σε ά­θλια κα­τά­στα­ση», υ­πο­γράμ­μι­σε ο α­γρό­της Πα­να­γι­ώ­της Κα­ρα­κολ­πά­κης και ε­πε­σή­μα­νε ό­τι «θα πρέ­πει να κα­θα­ρι­στεί ο πο­τα­μός Ά­ρις. Ε­νώ για να στραγ­γί­ξουν τα νε­ρά α­πό τα χω­ρά­φια χρει­ά­ζον­ται πε­ρί­που πέν­τε η­μέ­ρες και η καλ­λι­έρ­γεια τους θα εί­ναι δύ­σκο­λη.» Ο α­γρό­της Γρη­γό­ρης Καρ­δά­σης ση­μεί­ω­σε ό­τι με αυ­τά τα δε­δο­μέ­να δεν μπο­ρούν να καλ­λι­ερ­γή­σουν τα χω­ρά­φια τους κα­θώς τα έ­ξο­δα τρέ­χουν και μια τέ­τοι­α κα­τα­στρο­φή, θα τους ο­δη­γή­σει στην χρε­ο­κο­πί­α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages