Αδελφοποίηση της Μεσσήνης με την Messina της Ιταλίας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Αδελφοποίηση της Μεσσήνης με την Messina της Ιταλίας

Αδελφοποίηση της Μεσσήνης με την Messina της Ιταλίας

Share This
Αν­τα­πο­κρι­νό­με­νοι στην ε­πί­ση­μη πρό­σκλη­ση του Δη­μάρ­χου της M­e­s­s­i­na της Ι­τα­λί­ας κ. R­e­n­a­to A­c­c­o­r­i­n­ti, τρι­με­λής αν­τι­προ­σω­πεί­α του Δή­μου Μεσ­σή­νης θα με­τα­βεί στις 11 και 12 Δε­κεμ­βρί­ου 2013 στη M­e­s­s­i­na της Ι­τα­λί­ας, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θεί η δι­α­δι­κα­σί­α της α­δελ­φο­ποί­η­σης. Σε δη­λώ­σεις του ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος ση­μεί­ω­σε:
«Εί­μα­στε ι­δι­αί­τε­ρα χα­ρού­με­νοι κα­θώς με τη συγ­κε­κρι­μέ­νη συ­νάν­τη­ση θα ε­πι­σφρα­γι­στεί η κοι­νή βού­λη­ση να προ­χω­ρή­σου­με σε α­δελ­φο­ποί­η­ση, ώ­στε δύ­ο πό­λεις με μο­να­δι­κή και κοι­νή ι­στο­ρι­κή και πο­λι­τι­στι­κή προ­έ­λευ­ση να έλ­θουν πιο κον­τά. Ύ­στε­ρα α­πό πρω­το­βου­λί­α της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής και με ε­πι­στο­λή του Δη­μάρ­χου κ. Α­να­στα­σό­που­λου Στά­θη α­πό το Μάρ­τιο του 2012 προς το Δή­μαρ­χο της M­e­s­s­i­na, η δι­α­δι­κα­σί­α της α­δελ­φο­ποί­η­σης προ­χω­ρά, κα­θώς υ­πήρ­ξε θερ­μή υ­πο­δο­χή της πρό­τα­σης α­δελ­φο­ποί­η­σης. Στη συ­νέ­χεια με ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση του ΔΣ του Δ. Μεσ­σή­νης εγ­κρί­θη­κε η κα­ταρ­χήν σύ­να­ψη της α­δελ­φο­ποί­η­σης και η δι­α­δι­κα­σί­α υ­πο­βο­λής σχε­τι­κού αι­τή­μα­τος στο Υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών.Η ει­δι­κή ε­πι­τρο­πή του Υ­πουρ­γεί­ου ε­νέ­κρι­νε το αί­τη­μα μας για α­δελ­φο­ποί­η­ση των δύ­ο πό­λε­ων στις 5 Ι­ου­λί­ου του 2012, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη τον ι­στο­ρι­κό δε­σμό που συν­δέ­ει τις δύ­ο πό­λεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages