40 χρόνια πΠολυτεχνείο με ειρηνική εκδήλωση στους δρόμους της πόλης - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

40 χρόνια πΠολυτεχνείο με ειρηνική εκδήλωση στους δρόμους της πόλης

40 χρόνια πΠολυτεχνείο με ειρηνική εκδήλωση στους δρόμους της πόλης

Share This
Εκ­δή­λω­ση για την 40η Α­γω­νι­στι­κή Ε­πέ­τει­ο της ε­ξέ­γερ­σης του Πο­λυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το α­πό­γευ­μα στην Κεν­τρι­κή Πλα­τεί­α Κα­λα­μά­τας,το Νο­μαρ­χια­κό Τμή­μα της Α­ΔΕ­ΔΥ Μεσ­ση­νί­ας σε συ­νερ­γα­σί­α με το Ερ­γα­τι­κό Κέν­τρο Κα­λα­μά­τας, την Α΄ΕΛ­ΜΕ Μεσ­ση­νί­ας, τον Σύλ­λο­γο Εκ­παι­δευ­τι­κών στην Πρω­το­βάθ­μια Εκ­παί­δευ­ση,αλ­λά και ό­λα τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεί­α. Συμ­με­τεί­χαν η ΑΝ­ΤΑΡ­ΣΥ­Α,η ΝΕ Μεσ­ση­νί­ας του ΠΑ­ΣΟΚ, ε­νώ πα­ρα­βρέ­θη­κε και ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος. Η εκ­δή­λω­ση ξε­κί­νη­σε με προ­βο­λή v­i­d­eo α­πό την ε­ξέ­γερ­ση του πο­λυ­τε­χνεί­ου, α­κο­λού­θη­σε ο­μι­λί­α και τέ­λος πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πο­ρεί­α στους δρό­μους της πό­λης.»
Στην εκ­δή­λω­ση με­τα­ξύ άλ­λων το­νί­στη­κε: «Σα­ράν­τα χρό­νια με­τά την ε­ξέ­γερ­ση της φοι­τη­τι­κής νε­ο­λαί­ας με την συμ­με­το­χή και της ερ­γα­τι­κής τά­ξης , το σύν­θη­μα «ΨΩ­ΜΙ- ΠΑΙ­ΔΕΙΑ- Ε­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ» ε­πα­νέρ­χε­ται ε­πί­και­ρο πα­ρά πο­τέ και χα­ρα­κτη­ρί­ζει τις κοι­νω­νι­κές δι­εκ­δι­κή­σεις. Το δι­καί­ω­μα στην ερ­γα­σί­α, στην παι­δεί­α, στην υ­γεί­α και η συν­ταγ­μα­τι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­νη, α­νε­ξάρ­τη­τη λει­τουρ­γί­α των θε­σμών του κρά­τους, δι­εκ­δι­κούν­ται εκ νέ­ου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages