Συμπαράσταση σε πληγέντες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Συμπαράσταση σε πληγέντες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Συμπαράσταση σε πληγέντες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Share This
Ο Βου­λευ­τής της Μεσ­ση­νί­ας, Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και τα στε­λέ­χη της Νο­μαρ­χια­κής Ε­πι­τρο­πής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μεσ­ση­νί­ας, Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος, Στα­μά­της Μπε­χρά­κης Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Κα­λα­μά­τας, Αν­δρέ­ας Μα­νέ­τας και Κώ­στας Γε­ωρ­γα­κί­λας, ε­πι­σκέ­φθη­καν τις πλημ­μυ­ρο­πα­θείς πε­ρι­ο­χές του Δή­μου Κα­λα­μά­τας.
Το Σάβ­βα­το ε­πι­σκέ­φθη­καν την πε­ρι­ο­χή του Μπουρ­νιά, τον Αν­τι­κά­λα­μο, την Σπερ­χο­γεί­α και το Πή­δη­μα. Την Κυ­ρια­κή την Θου­ρια, την Μι­κρο­μά­νη και τον Ά­ρι. Συ­ζή­τη­σαν με τους Προ­έ­δρους των το­πι­κών κοι­νο­τή­των και τους πο­λί­τες τα αί­τια και την έ­κτα­ση των ζη­μι­ών. Δι­α­πί­στω­σαν τις σο­βα­ρές ζη­μιές που έ­χουν γί­νει στις α­γρο­τι­κές καλ­λι­έρ­γει­ες (ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κά, σι­τά­ρι, τρι­φύλ­λι και αγ­κι­νά­ρες κλπ), σε κτη­νο­τρο­φι­κές μο­νά­δες και σε σπί­τια.
Οι αι­τί­ες των με­γά­λων κα­τα­στρο­φών ο­φεί­λον­ται στο: α) Μη κα­θα­ρι­σμό του πο­τα­μού Ά­ρι και του χεί­μαρ­ρου της Λι­γδούς β) Στην έλ­λει­ψη γεν­νη­τρι­ών για να δου­λέ­ψουν και να α­πο­στραγ­γί­σουν τα νε­ρά, ό­ταν για 7 ώ­ρες δι­ε­κό­πη το η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα στον ΓΟ­ΕΒ καιΗ έλ­λει­ψη των α­ναγ­καί­ων έρ­γων α­πορ­ρο­ής των υ­δά­των που έ­πρε­πε να εί­χαν γί­νει στον νέ­ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο α­πό τον «Μω­ρέ­α». Με­τά το τέ­λος της πε­ρι­ο­δεί­ας, ο Βου­λευ­τής και τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τό­νι­σαν: Εί­ναι τε­ρά­στι­ες οι ευ­θύ­νες της Κυ­βέρ­νη­σης, της Πε­ρι­φέ­ρειας, του «Μω­ρέ­α» αλ­λά και της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής για τις με­γά­λες ζη­μι­ές που υ­πέ­στη­σαν οι πο­λί­τες των συγ­κε­κρι­μέ­νων πε­ρι­ο­χών. Εί­ναι εγ­κλη­μα­τι­κό: Η Κυ­βέρ­νη­ση να με­τα­φέ­ρει τις αρ­μο­δι­ό­τη­τες του κα­θα­ρι­σμού των πο­τα­μών χω­ρίς τους α­πα­ραί­τη­τους πό­ρους. Η Πε­ρι­φέ­ρεια να δι­α­θέ­τει δε­κά­δες χι­λιά­δες ευ­ρώ για ΄¨χλι­δά­τα συ­νέ­δρια και να μην έ­χει την ευ­αι­σθη­σί­α να ¨ε­χει α­γο­ρά­σει 2 γεν­νή­τρι­ες ώ­στε να λει­τουρ­γή­σουν σε ώ­ρα α­νάγ­κης ό­πως συ­νέ­βη με την δι­α­κο­πή του η­λε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος λό­γω της με­γά­λης νε­ρο­πον­τής Η Κυ­βέρ­νη­ση πα­ρο­τι εί­χα­με κα­τα­θέ­σει 2 ε­ρω­τή­σεις τον Φε­βρουά­ριο και τον Ο­κτώ­βριο και προ­ει­δο­ποι­ού­σα­με για πι­θα­νά πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να δι­ο­τι δεν ε­χουν γι­νει τα α­ναγ­και­α ερ­γα α­πορ­ρο­ης των υ­δα­των δεν υ­πο­χρε­ω­σε το ΜΩ­ΡΕ­Α να ε­κτε­λε­σει τα ερ­γα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages