Συνέδριο της Ελαιοτεχνία 2014: Εξαγωγές ελαιολάδου, προοπτικές και δυνατότητες - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Συνέδριο της Ελαιοτεχνία 2014: Εξαγωγές ελαιολάδου, προοπτικές και δυνατότητες

Συνέδριο της Ελαιοτεχνία 2014: Εξαγωγές ελαιολάδου, προοπτικές και δυνατότητες

Share This
Με α­πό­λυ­τη ε­πι­τυ­χί­α ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν στις 9 Ι­ου­νί­ου οι ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου Ε­λαι­ο­τε­χνί­α 2014. Στην κα­τά­με­στη αί­θου­σα του ξε­νο­δο­χεί­ου A­t­h­e­ns P­l­a­za συμ­με­τεί­χαν ά­νω των 350 α­τό­μων. Κα­τά γε­νι­κή ο­μο­λο­γί­α ό­λων, οι ει­ση­γή­σεις ή­ταν ά­κρως εν­δι­α­φέ­ρου­σες. Οι 18 ει­ση­γη­τές α­νέ­πτυ­ξαν θέ­μα­τα της ει­δι­κό­τη­τάς τους με με­στό τρό­πο στο­χεύ­ον­τας στο να δώ­σουν πολ­λές πλη­ρο­φο­ρί­ες και πραγ­μα­το­ποι­ή­σι­μες ι­δέ­ες στους ε­κα­τον­τά­δες συ­νέ­δρους, ώ­στε να πε­τύ­χουν την ε­δραί­ω­ση και αύ­ξη­ση των ε­ξα­γω­γών τους. Συγ­κε­κρι­μέ­να ο Νι­κό­λα­ος Κα­τσα­ρός, Δντης τμή­μα­τος Δι­α­τρο­φο­λο­γί­ας N­ew Y­o­rk C­o­l­l­e­ge, Ε­πι­στη­μο­νι­κός συ­νερ­γά­της ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΙ­ΤΟΣ, Θέ­μα: Με­σο­γεια­κή δι­α­τρο­φή και ε­ξα­γω­γές ε­λαι­ο­λά­δου.
Ο Δρ Κρι­τσω­τά­κις Γιά­ννης, Σύμ­βου­λος m­a­r­k­e­t­i­ng & ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Θέ­μα: Δεν φταί­νε οι και­ροί που αλ­λά­ζουν. Φταί­με ε­μείς που δεν αλ­λά­ζου­με. Η Αρ­γυ­ρώ Α­πο­στο­λά­κη, Δι­κη­γό­ρος L­LM, Θέ­μα: Κα­το­χύ­ρω­ση εμ­πο­ρι­κού σή­μα­τος. Ο Α­πό­στο­λος Κε­να­νί­δης, Πρό­ε­δρος Ο­ΦΑ­Ε, Θέ­μα: Με­τα­φο­ρές ε­ξα­γω­γι­κών προ­ϊ­όν­των. Η Τζέ­νη Σκο­τί­δη, Σύμ­βου­λος Ε­ξα­γω­γών, Δ/ντης S­i­m­p­l­y­E­x­p­o­r­ts, Θέ­μα: Προ­ε­τοι­μα­σί­α ε­ται­ρεί­ας & προ­ϊ­όν­τος για μια ε­πι­τυ­χη­μέ­νη ε­ξα­γω­γι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, ε­πί­σης δεύ­τε­ρη ο­μι­λί­α με Θέ­μα: Δι­α­δι­κα­στι­κά & Δα­σμο­λο­γι­κά θέ­μα­τα για τις α­γο­ρές Κί­νας – Ρω­σί­ας – Α­με­ρι­κής. Ο Δη­μο­σθέ­νης Μπρού­σα­λης, Σύμ­βου­λος b­r­a­n­d­i­ng & ε­πι­κοι­νω­νί­ας, Γε­νι­κός Δι­ευ­θυν­τής D­a­sc B­r­a­n­d­i­ng, Θέ­μα: E­x­p­o­rt B­r­a­n­d­i­ng: Κα­τα­κτή­στε τις δι­ε­θνείς α­γο­ρές με “ό­πλο” την ει­κό­να. Ο Γι­ώρ­γος Σει­ρα­γά­κης, Χη­μι­κός M­sc, ει­δί­κευ­ση στο ε­λαι­ό­λα­δο, Θέ­μα: Ι­δι­αί­τε­ρες α­παι­τή­σεις ερ­γα­στη­ρια­κών α­να­λύ­σε­ων α­νά ε­ξα­γω­γι­κό στό­χο. Ο Γι­ώρ­γος Γκέ­κας, B­r­a­nd & B­u­s­i­n­e­ss D­e­v­e­l­o­p­er

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages