Επίσκεψη Θανάση Πετράκου σε Διαβολίτσι και Ζευγολατιό - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Επίσκεψη Θανάση Πετράκου σε Διαβολίτσι και Ζευγολατιό

Επίσκεψη Θανάση Πετράκου σε Διαβολίτσι και Ζευγολατιό

Share This
Ο βου­λευ­τής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος συ­νο­δευ­ό­με­νος α­πό στε­λέ­χη της Ν.Ε. Μεσ­ση­νί­ας ε­πι­σκέ­φτη­κε το Δι­α­βο­λί­τσι και το Ζευ­γο­λα­τιό, ε­νη­με­ρώ­θη­κε και συ­ζή­τη­σε με τους κα­τοί­κους τα προ­βλή­μα­τα τους και τα προ­βλή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής.
Ο κ. Πε­τρά­κος δή­λω­σε τα ε­ξής: «Ι­δι­αί­τε­ρο και ση­μαν­τι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα εί­ναι οι ελ­λεί­ψεις στα Α­γρο­τι­κά Ι­α­τρεί­α της πε­ρι­ο­χής. Δεν υ­πάρ­χουν ή υ­πο­λει­τουρ­γούν τα Α­γρο­τι­κά Ι­α­τρεί­α σε: Δι­α­βο­λί­τσι, Ζευ­γο­λα­τιό, Με­λι­γα­λά και Δε­σύ­λα με συ­νέ­πεια ό­λοι οι κά­τοι­κοι του τέ­ως Δή­μου Αν­δα­νεί­ας (κά­τοι­κοι 24 χω­ρι­ών) να στε­ρούν­ται στοι­χει­ώ­δους ι­α­τρι­κής πε­ρί­θαλ­ψης. Πα­ράλ­λη­λα ό­λη η Δ.Ε. Αν­δα­νεί­ας στε­ρεί­ται: Συγ­κοι­νω­νί­ας (υ­πάρ­χει έ­να μό­νο δρο­μο­λό­γιο για Κα­λα­μά­τα). Δεν υ­πάρ­χει ού­τε έ­να Α­ΤΜ τρά­πε­ζας. Το ΚΕΠ ε­δώ και τέσ­σε­ρις μή­νες έ­χει στα­μα­τή­σει να εκ­δί­δει πι­στο­ποι­η­τι­κό φο­ρο­λο­γι­κής ε­νη­με­ρό­τη­τας». Ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος δε­σμεύ­τη­κε ό­τι θα προ­χω­ρή­σει στις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γει­ες και κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πα­ρεμ­βά­σεις ώ­στε να ε­πι­λυ­θούν τα σο­βα­ρά αυ­τά προ­βλή­μα­τα που του έ­θε­σαν οι κά­τοι­κοι της πε­ρι­ο­χής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages