Διανομή τροφίμων σε 260 άτομα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Διανομή τροφίμων σε 260 άτομα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης

Διανομή τροφίμων σε 260 άτομα, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης

Share This
Δι­α­νο­μή τρο­φί­μων ε­νό­ψει των ε­ορ­τα­στι­κών η­με­ρών σε 260 ά­το­μα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σή­με­ρα στο Κοι­νω­νι­κό Παν­το­πω­λεί­ο που συ­στε­γά­ζε­ται με το ΚΑ­ΠΗ Μεσ­σή­νης. Τη δι­α­νο­μή ε­πέ­βλε­ψε ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος ο ο­ποί­ος α­φού ευ­χή­θη­κε στους πα­ρι­στά­με­νους, ε­πι­σή­μα­νε την α­ξί­α τέ­τοι­ων πρω­το­βου­λι­ών ει­δι­κά στην κρί­σι­μη οι­κο­νο­μι­κή πε­ρί­ο­δο που περ­νά η χώ­ρα μας , εμ­πε­δώ­νον­τας έ­τσι το αί­σθη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης που θα πρέ­πει να μας χα­ρα­κτη­ρί­ζει.
Πα­ρα­βρέ­θη­καν ε­πί­σης ο Αν­τι­δή­μαρ­χος και υ­πεύ­θυ­νος Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής του Δή­μου Γι­ώρ­γος Δα­βίλ­λας , ο Πρό­ε­δρος του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Η­λί­ας Πα­τσι­ώ­της και η υ­πεύ­θυ­νη της Φι­λαρ­μο­νι­κής Λί­να Κα­μα­ρι­νο­πού­λου. Τη δι­α­νο­μή τρο­φί­μων σε κά­ποι­ες οι­κο­γέ­νει­ες που έ­χουν α­νάγ­κη θα τις πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο Δή­μος με ί­δια μέ­σα και σε συ­νερ­γα­σί­α με το πρό­γραμ­μα «Βο­ή­θεια στο σπί­τι». Την Τρί­τη, πα­ρα­μο­νή πρω­το­χρο­νιάς , θα δι­α­νε­μη­θούν τρό­φι­μα και κρα­σί για το πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κο τρα­πέ­ζι στους οι­κο­νο­μι­κά α­δύ­να­μους συμ­πο­λί­τες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages