Σύσκεψη συντονιστικού Οργάνου Δήμου Οιχαλίας για τις Δασικές Πυρκαγιές - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σύσκεψη συντονιστικού Οργάνου Δήμου Οιχαλίας για τις Δασικές Πυρκαγιές

Σύσκεψη συντονιστικού Οργάνου Δήμου Οιχαλίας για τις Δασικές Πυρκαγιές

Share This
Σύ­σκε­ψη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες στο Δή­μο Οι­χα­λί­ας, ό­που συ­νήλ­θε το Συν­το­νι­στι­κό Όρ­γα­νο του Δή­μου, με θέ­μα: ¨Σχε­δια­σμός και δρά­σεις Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας για πρό­λη­ψη και ε­τοι­μό­τη­τα των φο­ρέ­ων στην αν­τι­με­τώ­πι­ση κιν­δύ­νων λό­γω δα­σι­κών πυρ­κα­γι­ών» Στη συ­νε­δρί­α­ση πα­ρευ­ρέ­θη­καν ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς, ο Δή­μαρ­χος Οι­χα­λί­ας Φί­λιπ­πος Μπά­μης και οι Αν­τι­δή­μαρ­χοι του Δή­μου, ο Δι­οι­κη­τής της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας Κα­λα­μά­τας Κυ­ρι­α­κού­λης Κυ­ρι­α­κου­λέ­ας, ο Προ­ϊ­στά­με­νος του Τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας της Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας κ. Εμ­μα­νου­ήλ Κο­βά­τσης, ο Προ­ϊ­στά­με­νος του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Κλι­μα­κί­ου Με­λι­γα­λά, ο Προ­ϊ­στά­με­νος του Α­στυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Με­λι­γα­λά και ό­λοι οι Πρό­ε­δροι Το­πι­κών Κοι­νο­τή­των Οι­χα­λί­ας.
Ο Δή­μαρ­χος Οι­χα­λί­ας τό­νι­σε ό­τι ο Δή­μος εί­ναι κα­θό­λα έ­τοι­μος να αν­τι­με­τω­πί­σει ο­ποι­ο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα προ­κύ­ψει σε πε­ρί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Τα ο­χή­μα­τα και μη­χα­νή­μα­τα εί­ναι ε­ξο­πλι­σμέ­να και βρί­σκον­ται σε πλή­ρη ε­τοι­μό­τη­τα. Κα­τό­πιν ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης α­να­φέρ­θη­κε στο συν­το­νι­σμό, στο σχε­δια­σμό και τις δρά­σεις της Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, τό­νι­σε κυ­ρί­ως τη ση­μα­σί­α της λή­ψης προ­λη­πτι­κών μέ­τρων. Ζή­τη­σε δε τη συν­δρο­μή ό­λων σε εκ­δη­λώ­σεις δα­σι­κών και γε­ωρ­γι­κών πυρ­κα­γι­ών και α­να­φέρ­θη­κε στον ου­σι­α­στι­κό ρό­λο των Προ­έ­δρων των Κοι­νο­τή­των, οι ο­ποί­οι θα εί­ναι οι πρώ­τοι που θα προ­στρέ­ξουν στην κα­τά­σβε­σή τους. Τέ­λος α­νέ­φε­ρε ό­τι ό­λες οι δε­ξα­με­νές της αρ­μο­δι­ό­τη­τας του Δή­μου, πρέ­πει να εί­ναι πλή­ρως ε­ξο­πλι­σμέ­νες με νε­ρό και τυ­χόν προ­βλή­μα­τά τους να ε­πι­σκευα­στούν ά­με­σα, κα­θώς και οι κρου­νοί και τα υ­δρο­στό­μια. Ο Δι­οι­κη­τής της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας Κα­λα­μά­τας κι αυ­τός με τη σει­ρά του ζή­τη­σε τη συν­δρο­μή ό­λων για να υ­πάρ­ξει μια αί­σια ε­ξέ­λι­ξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages