Άνοιξε τις πύλες της η 2η Έκ­θε­ση «Άρ­τος – Οί­νος – Έ­λαι­ον 2013» - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Άνοιξε τις πύλες της η 2η Έκ­θε­ση «Άρ­τος – Οί­νος – Έ­λαι­ον 2013»

Άνοιξε τις πύλες της η 2η Έκ­θε­ση «Άρ­τος – Οί­νος – Έ­λαι­ον 2013»

Share This
Εγ­και­νι­ά­στη­κε πρίν λί­γη ώ­ρα η 2η Έκ­θε­ση «Άρ­τος – Οί­νος – Έ­λαι­ον 2013», στο Δη­μο­τι­κό Πάρ­κο Σι­δη­ρο­δρό­μων, την ο­ποί­α δι­ορ­γα­νώ­νει ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας . Τον α­για­σμό της έκ­θε­σης που θα δι­αρ­κέ­σει έ­ως την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου τέ­λε­σε ο Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας Χρυ­σό­στο­μος, ε­νώ ο Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας κή­ρυ­ξε την δι­ε­ξα­γω­γή της. Στα εγ­καί­νια πα­ρα­βρέ­θη­καν η Γ.Γ Υ­ΠΕ­ΚΑ Νάν­τια Γι­αν­να­κο­πού­λου, ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς, ο ε­πι­κε­φα­λής της μεί­ζο­νος μει­ο­ψη­φί­ας του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θε­ό­δω­ρος Μπρε­δή­μας και δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι. Σκο­πός της εί­ναι η προ­ώ­θη­ση της κα­τα­νά­λω­σης των α­γρο­δι­α­τρο­φι­κών προ­ϊ­όν­των της πε­ρι­ο­χής μας, τα ο­ποί­α εί­ναι ευ­ερ­γε­τι­κά για την υ­γεί­α του αν­θρώ­που και α­πο­τε­λούν πυ­λώ­νες της Με­σο­γεια­κής Δί­αι­τας, κα­θώς και η προ­βο­λή του μεσ­ση­νια­κού γα­στρο­νο­μι­κού πο­λι­τι­σμού ι­δί­ως στους ε­πι­σκέ­πτες της πε­ρι­ο­χής μας, Έλ­λη­νες και ξέ­νους.
Ε­πί­σης, θα δι­ορ­γα­νω­θούν εκ­δη­λώ­σεις, μέ­σα α­πό τις ο­ποί­ες η νέ­α γε­νιά θα γνω­ρί­σει και οι πα­λι­ό­τε­ροι θα θυ­μη­θούν α­γρο­τι­κές πρα­κτι­κές και ερ­γα­σί­ες που έ­χουν ε­κλεί­ψει, κα­θώς και ό­σα σχε­τί­ζον­ται με την ε­πε­ξερ­γα­σί­α των α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των και την πα­ρα­σκευ­ή τρο­φί­μων. Α­κο­λού­θη­σε μου­σι­κό πρό­γραμ­μα α­πό τη Δη­μο­τι­κή Φι­λαρ­μο­νι­κή Κα­λα­μά­τας, ε­νώ με­τεί­χε ο Κώ­στας Ψυ­χο­γιός με πα­ρα­δο­σια­κή φλο­γέ­ρα. Κα­τό­πιν, έ­γι­νε ε­πί­δει­ξη ύ­φαν­σης σε πα­ρα­δο­σια­κό αρ­γα­λει­ό α­πό μέ­λη των Συλ­λό­γων Γυ­ναι­κών Σπερ­χο­γεί­ας και Νε­ρο­μύ­λου. Αύ­ριο θα γί­νει α­φι­έ­ρω­μα στον οί­νο. Πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται: α­να­πα­ρά­στα­ση τρύ­γου, ά­πλω­μα, τρί­ψι­μο, ξε­κορ­τσά­λι­σμα και μα­κι­νά­ρι­σμα στα­φί­δας, πλέ­ξι­μο κα­λα­θιού και κό­φας, ε­πί­δει­ξη πα­ρα­σκευ­ής μου­στα­λευ­ριάς και μου­στό­πι­τας. Θα α­κο­λου­θή­σουν τα «Μου­σι­κο­μα­γει­ρέ­μα­τα» με τον Ευ­τύ­χη Μπλέ­τσα, συγ­γρα­φέ­α και πα­ρου­σια­στή τη­λε­ο­πτι­κής εκ­πομ­πής.
Θα με­τά­σχουν ο Σύλ­λο­γος Γυ­ναι­κών Σπερ­χο­γεί­ας Δή­μου Κα­λα­μά­τας «Η Α­γί­α Κυ­ρια­κή», ο Σύλ­λο­γος Γυ­ναι­κών Ά­ριος Δή­μου Κα­λα­μά­τας, ο Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Α­γί­ας Τριά­δας «Η Αρ­γώ», ο Σύλ­λο­γος Α­θλη­τι­κού Χο­ρού «Ξε­νί­α», ο Σύλ­λο­γος Γυ­ναι­κών Χι­λι­ο­χω­ρί­ων Δή­μου Πύ­λου – Νέ­στο­ρος και ο Θε­ό­δω­ρος Κα­σι­δά­κης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages