200.000 κυψέλες και 2.000 τόνοι μέλι στην Πελοπόννησο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

200.000 κυψέλες και 2.000 τόνοι μέλι στην Πελοπόννησο

200.000 κυψέλες και 2.000 τόνοι μέλι στην Πελοπόννησο

Share This
Με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε το τρι­ή­με­ρο σε­μι­νά­ριο με­λισ­σο­κο­μί­ας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Κα­λα­μά­τα με την ευ­θύ­νη πα­ρα­κο­λού­θη­σης και ε­λέγ­χου της Δ/νσης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και Κτη­νι­α­τρι­κής της ΠΕ Μεσ­ση­νί­ας. Στην τε­λε­τή λή­ξης του σε­μι­να­ρί­ου πα­ρα­βρέ­θη­κε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς , ο ο­ποί­ος στο σύν­το­μο χαι­ρε­τι­σμό του τό­νι­σε ό­τι «σε μια πε­ρί­ο­δο έν­το­νου αν­τα­γω­νι­σμού ,η ε­ξω­στρέ­φεια και η ταυ­τό­τη­τα των α­γρο­τι­κών μας προ­ϊ­όν­των εί­ναι το συγ­κρι­τι­κό μας πλε­ο­νέ­κτη­μα. Ε­πι­πλέ­ον, η δι­α­σύν­δε­ση της έ­ρευ­νας με την εκ­παί­δευ­ση ,κα­τάρ­τι­ση και ε­νη­μέ­ρω­ση των πα­ρα­γω­γών, εί­ναι ο βα­σι­κός μο­χλός στή­ρι­ξης του πρω­το­γε­νούς το­μέ­α.»
Ι­δι­αί­τε­ρα ό­σον α­φο­ρά τον με­λισ­σο­κο­μι­κό το­μέ­α, ο κ. Α­λευ­ράς α­νέ­φε­ρε ό­τι «στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου υ­πάρ­χουν 200.000 κυ­ψέ­λες και πα­ρά­γον­ται 2.000 τό­νοι μέ­λι ε­τη­σί­ως ,στη δε Μεσ­ση­νί­α υ­πάρ­χουν 52.000 κυ­ψέ­λες α­πό 150 ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες και 1.000 ε­ρα­σι­τέ­χνες με­λισ­σο­κό­μους και πα­ρά­γον­ται 500 και πλέ­ον τό­νοι μέ­λι ε­τη­σί­ως. Γί­νε­ται λοι­πόν κα­τα­νο­η­τό ό­τι ο με­λισ­σο­κο­μι­κός το­μέ­ας στη­ρί­ζει την α­γρο­τι­κή οι­κο­νο­μί­α της πε­ρι­ο­χής μας και οι προ­ο­πτι­κές που δι­α­γρά­φον­ται εί­ναι ευ­νο­ϊ­κές για την ε­ξέ­λι­ξη του κλά­δου. Η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου πι­στεύ­ει ό­τι ο πρω­το­γε­νής το­μέ­ας εί­ναι ση­μαν­τι­κός πα­ρά­γον­τας με τον ο­ποί­ο μπο­ρού­με να ξε­πε­ρά­σου­με την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, ε­πεν­δύ­ον­τας σε έρ­γα υ­πο­δο­μής και πα­ρέμ­βα­σης στο σύ­στη­μα δι­α­κί­νη­σης, προ­ώ­θη­σης και εμ­πο­ρί­ας των πα­ρα­γό­με­νων προ­ϊ­όν­των.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages