Ε­λά­τε να ε­πεν­δύ­σε­τε στην Ελ­λά­δα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ε­λά­τε να ε­πεν­δύ­σε­τε στην Ελ­λά­δα

Ε­λά­τε να ε­πεν­δύ­σε­τε στην Ελ­λά­δα

Share This
samaras2Ε­λά­τε να ε­πεν­δύ­σε­τε στην Ελ­λά­δα, βο­η­θή­στε να αλ­λά­ξει η ψυ­χο­λο­γί­α, ή­ταν το κεν­τρι­κό μή­νυ­μα της ο­μι­λί­ας του πρω­θυ­πουρ­γού προς την ο­μο­γέ­νεια στο M­e­t­r­o­p­o­l­i­t­an C­l­ub. Ξε­πε­ρά­σα­με τις αν­τι­θέ­σεις με το ΠΑ­ΣΟΚ, ση­μεί­ω­σε. Συ­νάν­τη­ση με τον αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Δη­μή­τριο. Σε ε­πι­φα­νή στε­λέ­χη της ελ­λη­νι­κής ο­μο­γέ­νειας μί­λη­σε σή­με­ρα στο M­e­t­r­o­p­o­l­i­t­an C­l­ub ο πρω­θυ­πουρ­γός Αν­τώ­νης Σα­μα­ράς, κα­λών­τας τους να έρ­θουν ε­πεν­δύ­σουν στην Ελ­λά­δα και να βο­η­θή­σουν έ­τσι να αλ­λά­ξει η ψυ­χο­λο­γί­α. Ο πρω­θυ­πουρ­γός, μι­λών­τας στους ο­μο­γε­νείς, πε­ρι­έ­γρα­ψε σύμ­φω­να με το Α­ΠΕ τα ε­πό­με­να στά­δια για την έ­ξο­δο α­πό την κρί­ση, λέ­γον­τας ό­τι «εκ­πλη­ρώ­νου­με τις υ­πο­χρε­ώ­σεις μας, πε­τυ­χαί­νου­με πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα και με­τά βγαί­νου­με στις α­γο­ρές», ε­νώ α­να­φέρ­θη­κε και στις θυ­σί­ες του ελ­λη­νι­κού λα­ού. «Μα­ζεύ­ου­με φό­ρους α­πό αν­θρώ­πους που δεν έ­χουν άλ­λο να δώ­σουν», τό­νι­σε και ση­μεί­ω­σε ό­τι οι πο­λί­τες έ­χουν πει­στεί για την α­ναγ­και­ό­τη­τα των θυ­σι­ών κα­θώς υ­πάρ­χει φως στο τέ­λος του τού­νελ.
Α­να­φε­ρό­με­νος στην κυ­βέρ­νη­ση συ­νερ­γα­σί­ας, σε άλ­λο ση­μεί­ο της ο­μι­λί­ας του, ο κ. Σα­μα­ράς εί­πε ό­τι το ΠΑ­ΣΟΚ και η ΝΔ, που ή­ταν α­πέ­ναν­τι ε­πί δε­κα­ε­τί­ες, ξε­πέ­ρα­σαν τις αν­τι­θέ­σεις του πα­ρελ­θόν­τος. Το δί­λημ­μα, πρό­σθε­σε ή­ταν α­νά­με­σα στην πα­ρα­μο­νή της Ελ­λά­δας στο ευ­ρώ ή της ε­πι­στρο­φής στη δραχ­μή, κά­τι που ό­πως εί­πε ο κ. Σα­μα­ράς, ε­πι­θυ­μεί η αν­τι­πο­λί­τευ­ση. Νω­ρί­τε­ρα σε εγ­κάρ­διο και θερ­μό κλί­μα ο Αν­τώ­νης Σα­μα­ράς συ­ναν­τή­θη­κε με τον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής Δη­μή­τριο στην Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ε­ξέ­φρα­σε τη συγ­κί­νη­ση του για την ε­πί­σκε­ψη σε αυ­τόν το χώ­ρο ό­που, ό­πως εί­πε, «έ­χω έρ­θει πολ­λές φο­ρές α­πό τό­τε που ή­μουν φοι­τη­τής και με­τά για πά­ρα πολ­λά χρό­νια».
«Μας δί­νε­τε κου­ρά­γιο, δύ­να­μη» εί­πε ο κ. Σα­μα­ράς α­πευ­θυ­νό­με­νος στον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο και α­νέ­φε­ρε πως η πνευ­μα­τι­κή τρο­φή που λαμ­βά­νει κά­ποι­ος ε­δώ εί­ναι πο­λυ­σή­μαν­τη. Ο πρω­θυ­πουρ­γός χα­ρα­κτή­ρι­σε σο­φό ι­ε­ράρ­χη τον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο και του εί­πε ό­τι με το έρ­γο του α­πο­δει­κνύ­ει την α­γά­πη του στον ελ­λη­νι­σμό και τις α­ξί­ες και δυ­να­τό­τη­τες που έ­χει. «Γι’ αυ­τό το λό­γο θέ­λω να σας συγ­χα­ρώ εκ μέ­ρους ό­λου του ελ­λη­νι­κού λα­ού για­τί ξέ­ρου­με ό­τι ε­δώ υ­πάρ­χει έ­νας δυ­να­μι­κός ι­ε­ράρ­χης, ο ο­ποί­ος πρω­το­στα­τεί σε ε­νέρ­γει­ες που α­πο­σκο­πούν στο κα­λό του τό­που, ι­δι­αί­τε­ρα κά­τω α­πό τις ση­με­ρι­νές πο­λύ δύ­σκο­λες συν­θή­κες. Γι? αυ­τό σας ευ­χα­ρι­στού­με πά­ρα πο­λύ και χαί­ρο­μαι ι­δι­αί­τε­ρα για την τι­μή που κά­να­τε να με δε­χτεί­τε σή­με­ρα», τό­νι­σε ο κ. Σα­μα­ράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages