«Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων» μέσα στα Επιμελητήρια - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων» μέσα στα Επιμελητήρια

«Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων» μέσα στα Επιμελητήρια

Share This
Λιγότερη επαφή με την κεντρική διοίκηση θα έχουν από τα μέσα του 2018 οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση) καθώς σημαντικό μ
έρος των διαδικασιών που σήμερα θα πρέπει να διευθετηθεί σε συνεργασία με το ευρύτερο δημόσιο ή ακόμα με τα επιμελητήρια, θα διεκπεραιώνονται μέσω ειδικών δομών των επιμελητηρίων.
Ο επιχειρησιακός, αυτός, βραχίονας των επιμελητηρίων, θα φέρει την επωνυμία«Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων» (ΚΥΠΕΧ) και όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις», σε κάθε επιμελητήριο, έπειτα από απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα συσταθεί ένα Κέντρο.
Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης. Δηλαδή, πριν απευθυνθεί ένας επιχειρηματίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου, ή ακόμα και στην Υπηρεσία μια Στάσης ή της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ εντός ενός επιμελητηρίου, θα υπάρχει ειδική δομή που θα υποδέχεται τον επιχειρηματία, προκειμένου να τον κατευθύνει ή να αναλάβει την υπόθεσή του.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα ΚΥΕΠΙΧ θα ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,
β. Παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρήσεων και, αν για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΥΕΠΙΧ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων,
δ. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο ΚΥΕΠΙΧ όπου είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην επιχείρηση από το ΚΥΕΠΙΧ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
εΔιεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) για την άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας το ΚΥΕΠΙΧ πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δραστηριότητας, η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνωστοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ή είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages