Επέκταση εξουσιοδότησης υπογραφής σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Επέκταση  εξουσιοδότησης υπογραφής σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες

Επέκταση εξουσιοδότησης υπογραφής σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες

Share This
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (3763/Τ.Β΄/11-10-2019) η εξουσιοδότηση υπογραφής από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και σε διευθυντές, στο πλαίσιο σχετικής του απόφασης η οποία σκοπό έχει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση, όπως ο ίδιος τόνισε σε σχετικές δηλώσεις του.
Στις ίδιες δηλώσεις του, ο Π. Νίκας σημείωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της εξουσιοδότησης υπογραφών σε αντιπεριφερειάρχες και προϊσταμένους υπηρεσιών, ενώ ο ίδιος θα διατηρήσει αποκλειστικά το δικαίωμα υπογραφών που αφορούν τις εντάξεις έργων και τα οικονομικά ζητήματα.
Επιδιώκουμε την απλούστευση των διαδικασιών για την σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την επίτευξη ευελιξίας, τόνισε ο περιφερειάρχης.
Συγκεκριμένα, στην σχετική απόφαση του Π. Νίκα προβλέπονται τα εξής:
Α) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες υπογράφουν έγγραφα που απαιτούνται εντός της ΠΕ ή προς τους άλλους αντιπεριφερειάρχες ή προς τον περιφερειάρχη.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης υπογράφει α) έγγραφα προς υπουργεία, κεντρικές υπηρεσίες, β) αποφάσεις που λαμβάνονται ή έγγραφα και συμφωνητικά με αντικείμενο οικονομικά θέματα, για κάθε είδους έργα και προμήθειες, καθώς επίσης γ) θέματα προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις μετατάξεις, μονιμοποιήσεις, παραπομπές στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετακινήσεις, τοποθετήσεις σε Διευθύνσεις κλπ).
Β) Παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων και εγγράφων «με εντολή περιφερειάρχη», α) στους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές για έγγραφα συντονιστικού χαρακτήρα προς τις υποκείμενες Διευθύνσεις, καθώς και β) στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων για:
1. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας άσκησης επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν.3844/2010, όπου προβλέπεται.
2. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα-αποφάσεις προς υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες ή φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, διακινήσεις αλληλογραφίας με τις υποκείμενες οργανικές μονάδες( πλην εγγράφων προς υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβούλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Γενικές Διευθύνσεις) αρμοδιότητας της οικείας οργανικής μονάδας.
3. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση που αφορούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους σαν βάση στοιχείων που τηρούνται στις υπηρεσίες τους.
4. Την απόφαση κατανομής του προσωπικού της Διεύθυνσης στις υποκείμενες οργανικές μονάδες (Τμήματα ή Γραφεία)
5. Την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους των υπηρεσιών τους.
6. Τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα ή επιτροπές της Περιφέρειας, όπου απαιτείται , σε θέματα τομέα ευθύνης τους και παροχή ενημερωτικών πληροφοριακών στοιχείων.
7. Την έκδοση και διαβίβαση εγγράφων και όλων των εν γένει πράξεων που απαιτούνται πριν την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια μονομελή όργανα.
8. Τον ορισμό υπαλλήλων της Διεύθυνσης και υπευθύνων για επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και τον ορισμό υπαλλήλων για τη τήρηση του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και την διακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
9. Τη θέση στο «Αρχείο» εγγράφων και πράξεων που αφορούν υποθέσεις που έχουν περαιωθεί και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
10. Την εκκαθάριση αρχείου έως τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου.
Γ) Παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής α) στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρεια (και εν τη απουσία του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης), κατά την παραλαβή των πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, κλήσεων δικαστηρίων, εξώδικων εγγράφων, ενδικοφανών προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας, συμβάσεων ενεχυριαστικών απαιτήσεων και γενικώς κάθε εγγράφου νομικού περιεχομένου που απευθύνεται στην έδρα και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και υπογραφής «με εντολή περιφερειάρχη» της έκθεσης επίδοσης των ανωτέρω εγγράφων και β) στον Εκτελεστικό Γραμματέα όσον αφορά απαντήσεις και παροχή στοιχείων σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και επερωτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages