Σειρά ερωτήσεων κατέθεσε ο Μάκαρης στο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σειρά ερωτήσεων κατέθεσε ο Μάκαρης στο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σειρά ερωτήσεων κατέθεσε ο Μάκαρης στο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Share This

 Σειρά ερωτήσεων κατέθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτός


Δήμος –Ενεργοί Πολίτες» Μανώλης Μάκαρης στην χθεσινοβραδινή ειδική συνεδρίαση ελέγχου της δημοτικής αρχής.

Μάλιστα, ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση μεταξύ του κ. Μάκαρη και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Κώστα Αθανασόπουλου όταν ο δεύτερος σε απάντηση ερώτησης του κ. Μάκαρη εκφράστηκε με χαρακτηρισμούς ανεπίστρεπτους για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου.

Ακολουθούν οι  ερωτήσεις:  

1.Τοποθέτηση για την συνεδρίαση 20/2020

Δεδομένου ότι η διαδικασία ελέγχου της εκάστοτε δημοτικής αρχής περιγράφεται με σαφήνεια στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον οποίο:

“Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώµα κάθε έγγραφο που  απευθύνεται στο Συµβούλιο. Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος, εφόσον παρίσταται στη  συνεδρίαση, µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενηµέρωση ή πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά το ∆ήµαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών  δηµοτικών συµβούλων οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη σειρά του αριθµού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στη συνέχεια λαµβάνουν το λόγο οι λοιποί δηµοτικοί σύµβουλοι και οι συµµετέχοντες πρόεδροι των ∆ηµοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται θέµατα της αντίστοιχης ∆ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας), προκειµένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή να  απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία, χρήσιµα για την άσκηση των  καθηκόντων τους, από τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, το προεδρείο του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, την Οικονοµική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα και υποχρέωση του ∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός μηνός”.

Και δεδομένου ότι οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη των δημοτικών παρατάξεων που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν την έχει, η πρότασή σας για υποβολή γραπτών ερωτήσεων  από την αντιπολίτευση 4 ημέρες πριν την 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Παρ’ όλα αυτά για να βοηθήσουμε την σωστή προετοιμασία της δημοτικής αρχής θα υποβάλλω  γραπτές ερωτήσεις διατηρώντας το δικαίωμα να υποβάλλουμε οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση κατά την προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία.

Παράλληλα ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής θα πρέπει να γίνει  σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔΚ) και των άρθρων 64, 67, 69  του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Συγκεκριμένα το άρθρο 217 προβλέπει τα ακόλουθα:

” 1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

“2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.”

 1. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
 2. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
 3. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
 4. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95.”

2.Αναλυτική κατάσταση με τα έσοδα και τις δαπάνες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, που προκύπτουν στον δήμο Καλαμάτας και τα νομικά  πρόσωπα αυτού

Ως γνωστόν σύμφωνα με την  αρ. 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ) καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση α) των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέκυψαν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 και β) των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και τα λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε μηνιαία βάση, συμπληρωμένους τους πίνακες «9Α. Έσοδα ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» του συνημμένου στο παρόν έγγραφο αρχείου, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel).

Καλούμε την δημοτική αρχή να κοινοποιήσει στις δημοτικές παρατάξεις πριν την έναρξη της  20ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   τα συγκεκριμένα αρχεία για τους μήνες Μάρτιο 2020 έως και Σεπτέμβριο του 2020  δεδομένου ότι είναι σημαντικό να πληροφορηθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι την αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας και δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα αρχεία υπάρχουν ήδη.

 1. Προβλήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καλαμάτας

 Πού μπορεί να συνδράμει ο Δήμος Καλαμάτας  σε συνεργασία με την διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα ακόλουθα ζητήματα:

 1. Το ζήτημα των πολυμελών τμημάτων, όπου μαθητές όλων των βαθμίδων στοιβάζονται σε 25άρια τμήματα είναι υπαρκτό στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Υπάρχουν και τμήματα 27 παιδιών. Θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα ανεύρεσης νέων χώρων ή η διδασκαλία πρωί-απόγευμα.
 2. Καθαριότητα σχολείων. Παρά τις πρόσφατες προσλήψεις καθαριστριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ) οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

3.Οι ακατάλληλες μάσκες που διανεμήθηκαν θα πρέπει να  αντικατασταθούν με την συμβολή του Δήμου

 1. Παραμένουν εκτός σίτισης πολλές σχολικές μονάδες στο Δήμο Καλαμάτας  εκ παραδρομής.  Θα πρέπει να διορθωθεί το γραφειοκρατικό λάθος και να τύχουν σχολικής σίτισης όλες οι σχολικές μονάδες.
 2. Να ανασταλεί η καταβολή ενοικίου στους διαχειριστές των κυλικείων των σχολείων που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα.
 3. Να ενισχυθούν οι σχολικές επιτροπές με μέσα ατομικής προστασίας, είδη καθαρισμού και αντισηπτικά.

 

 1. Ρύπανση στον Μεσσηνιακό κόλπο λόγω μετάγγισης πετρελαίου στον Μεσσηνιακό κόλπο, εγκαταλειμμένα σκάφη στο λιμάνι της Καλαμάτας

Ποια η άποψη της δημοτικής αρχής  για το πρόσφατο περιστατικό ρύπανσης στα διεθνή ύδατα στον Μεσσηνιακό κόλπο και πως θα κινηθεί η δημοτική αρχή για να αποτρέψει  το ενδεχόμενο σοβαρότερων ατυχημάτων στο μέλλον κατά την διαδικασία μετάγγισης πετρελαίου  μεταξύ των δεξαμενοπλοίων κάτι το οποίο είχαμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προ 4μήνου.

Θεωρούμε ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση της οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Ιταλία, την ολοκλήρωση της δρομολογημένης επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στον Μεσσηνιακό κόλπο και την έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων θα υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να υπάρξει εγρήγορση και επαγρύπνηση έτσι ώστε να αποφευχθεί νέο περιστατικό ρύπανσης.

Επίσης, εξίσου σημαντικό θέμα τίθεται με τα εφτά εγκαταλειμμένα σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι της Καλαμάτας τα οποία καταλαμβάνουν θέσεις και επιπλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος βύθισης και ρύπανσης. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα του λιμανιού, και οφείλει το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο στην επιτάχυνση των διαδικασιών  εκποίησης και απομάκρυνσης των συγκεκριμένων σκαφών γιατί ως γνωστόν η ανέλκυση αυτών σε περίπτωση βύθισης είναι κοστοβόρα και περιβαλλοντικά επικίνδυνη. Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ως φορέας διαχείρισης του λιμένος Καλαμάτας έχει την δυνατότητα εκποίησης των εγκαταλειμμένων σκαφών με διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2881/2001  – ΦΕΚ 16/Α/6-2001 σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στην εκποίηση αυτών από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ πρώην ΟΔΔΥ).

 1. Ανυπαρξία plan B από τον Δήμο Καλαμάτας για την διαχείριση των απορριμμάτων

Ποιο είναι το plan B του Δήμου Καλαμάτας για την διαχείριση των απορριμμάτων δεδομένων  των ακολούθων:

Α. της αρνητικής γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου (όπως περιγράφει και η εισήγηση της διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων και οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας).

Β. του πλήρους κορεσμού της θέσης Μαραθόλακκας  Ταϋγέτου για την εναπόθεση των σκουπιδοδεμάτων

Ποιες οι επιπρόσθετες ενέργειες πχ εκχέρσωση που θα γίνουν στην Μαραθόλακκα σύμφωνα με την εισήγηση της συνεδρίασης 39/2020 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας;

Δυστυχώς όπως αποδείχτηκε περίτρανα με βάση τις απαντήσεις που εδόθησαν δεν υφίσταται plan B  για την  δημοτική αρχή για τα απορρίμματα.  Δεν γίνονται συστηματικές προσπάθειες για την αύξηση της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της διαλογής στην πηγή και το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα συνεχίζει να ταλανίζει για μεγάλο διάστημα τον Δήμο Καλαμάτας προκαλώντας μεγάλες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages