Αυλαία σήμερα για το 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Αυλαία σήμερα για το 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Αυλαία σήμερα για το 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Share This
Ξε­κί­νη­σε  με ο­μι­λί­α της βυ­ζαν­τι­νο­λό­γου, ι­στο­ρι­κού και πρυ­τά­νε­ως Ε­λέ­νης Γλύ­κα­τζη – Αρ­βε­λέρ το 2ο Δι­ε­θνές Μα­θη­τι­κό Φε­στι­βάλ Αρ­χαί­ου Δρά­μα­τος, το ο­ποί­ο θα δι­αρ­κέ­σει έ­ως τις 26 Α­πρι­λί­ου στο Εκ­κλη­σι­α­στή­ριο της Αρ­χαί­ας Μεσ­σή­νης. Η κ. Αρ­βε­λέρ α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα “Αρ­χαί­α Ελ­λά­δα και σύγ­χρο­νη κρί­ση” στις 6 μ.μ. στο αί­θριο του Δη­μαρ­χεί­ου της Μεσ­σή­νης. Στο φε­στι­βάλ θα λά­βουν μέ­ρος 10 σχο­λεί­α α­πό δι­ά­φο­ρες πε­ρι­ο­χές της Ελ­λά­δας, κα­θώς και η Βα­σι­λι­κή Α­κα­δη­μί­α Αρ­χαί­ας Τέ­χνης του Λον­δί­νου, που θα παί­ξει “Βάκ­χες” του Ευ­ρι­πί­δη. Σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα: .
 Δευ­τέ­ρα 22 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Νε­φέ­λες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Λι­το­χώ­ρου, 11.30 π.μ. “Βά­τρα­χοι” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Μο­λά­ων. Τρί­τη 23 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Α­χαρ­νής” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το 7ο Γυ­μνά­σιο και τα 1ο, 2ο και 4ο Λύ­κει­ο Κέρ­κυ­ρας, 11.30 π.μ. “Νε­φέ­λες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Λύ­κει­ο Ε­πι­σκο­πής Κρή­της. Τε­τάρ­τη 24 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Εκ­κλη­σι­ά­ζου­σες” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το Α­ρι­στο­τέ­λει­ο Κολ­λέ­γιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, 11.30 π.μ. “Ι­κέ­τι­δες” του Αι­σχύ­λου α­πό το Λύ­κει­ο Μεσ­σή­νης. Πέμ­πτη 25 Α­πρι­λί­ου 10 π.μ. “Πλού­τος” του Α­ρι­στο­φά­νη α­πό το 1ο Λύ­κει­ο Α­μα­λιά­δας. Πα­ρα­σκευ­ή 26 Α­πρι­λί­ου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages