Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών συκιάς στη Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών συκιάς στη Μεσσηνία

Γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών συκιάς στη Μεσσηνία

Share This
Η Γε­νε­τι­κή ταυ­το­ποί­η­ση ποι­κι­λι­ών συ­κιάς στη Μεσ­ση­νί­α ή­ταν το θέ­μα της συ­νάν­τη­σης που εί­χε σή­με­ρα στο γρα­φεί­ο του ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς με τον κα­θη­γη­τή Ε­φαρ­μο­γών του το­μέ­α Γε­νε­τι­κής στη Σχο­λή Τε­χνο­λό­γων Γε­ω­πο­νί­ας του ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας Κων/νο Δε­λή Στη συ­νάν­τη­ση, που πα­ρα­βρέ­θη­καν και υ­πη­ρε­σια­κοί πα­ρά­γον­τες της Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας, α­να­φέρ­θη­κε ό­τι θα υ­πάρ­ξει συ­νερ­γα­σί­α της Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας με τη Σχο­λή Γε­ω­πο­νί­ας (Σ.ΤΕ.Γ) Α­ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας σε ε­πί­πε­δο προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης, στο πλαί­σιο της ο­ποί­ας θα γί­νει συγ­κρι­τι­κή γε­νε­τι­κή ταυ­το­ποί­η­ση των καλ­λι­ερ­γού­με­νων ποι­κι­λι­ών συ­κιάς, με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση την το­πι­κή μας ποι­κι­λί­α για πα­ρα­γω­γή ξη­ρών σύ­κων. Ο κ. Δε­λής α­νέ­φε­ρε ό­τι εί­ναι γνω­στό ό­τι ου­σι­α­στι­κά η μό­νη πραγ­μα­τι­κή α­πο­τύ­πω­ση ταυ­το­ποί­η­ση μί­ας ποι­κι­λί­ας εί­ναι η Γε­νε­τι­κή. Κά­θε άλ­λη προ­σέγ­γι­ση, π.χ. μορ­φο­λο­γι­κή, φυ­σι­ο­λο­γι­κή, κλπ, δεν εί­ναι α­σφα­λής. Με με­θό­δους Γε­νε­τι­κής θα ε­πι­χει­ρή­σου­με να προσ­δι­ο­ρί­σου­με α­πό ποι­ες ποι­κι­λί­ες προ­έρ­χε­ται η καλ­λι­ερ­γού­με­νη το­πι­κή ποι­κι­λί­α συ­κιάς, βά­σει του βαθ­μού συγ­γέ­νειας που πα­ρου­σιά­ζει σε σχέ­ση με άλ­λες γνω­στές, ταυ­το­ποι­η­μέ­νες. Ε­πί­σης, θα δι­ε­ρευ­νη­θεί η ύ­παρ­ξη με­μο­νω­μέ­νων «πλη­θυ­σμών» ή πιο α­πλά, κά­ποι­ας ι­δι­αί­τε­ρης πε­ρί­πτω­σης της συγ­κε­κρι­μέ­νης ποι­κι­λί­ας, που μπο­ρεί να έ­χει δη­μι­ουρ­γη­θεί με το πέ­ρα­σμα των χρό­νων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages