«Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της χώρας» στο Δήμο Δυτικής Μάνης - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

«Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της χώρας» στο Δήμο Δυτικής Μάνης

«Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους της χώρας» στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Share This
Ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης ε­πε­λέ­γη, με­τά α­πό αί­τη­σή του, ως φο­ρέ­ας υ­λο­ποί­η­σης του Προ­γράμ­μα­τος «Δω­ρε­άν Δι­α­νο­μή Τρο­φί­μων σε α­πό­ρους της χώ­ρας». Προ­κει­μέ­νου να υ­λο­ποι­η­θεί το Πρό­γραμ­μα για το έ­τος 2013, ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης ε­νη­με­ρώ­νει ό­τι, αι­τή­σεις θα γί­νον­ται δε­κτές α­πό την 1η Μα­ΐ­ου έ­ως και τις 31 Μα­ΐ­ου, στη Δη­μο­τι­κή Ε­νό­τη­τα Α­βί­ας (Δη­μο­τι­κό Κα­τά­στη­μα: Τηλ.: 27210 71588) και στη Δη­μο­τι­κή Ε­νό­τη­τα Λεύ­κτρου (ΚΕΠ Καρ­δα­μύ­λης – Τηλ.:27210 64112). Α­πα­ραί­τη­τα εί­ναι τα ε­ξής δι­και­ο­λο­γη­τι­κά: αί­τη­ση δι­και­ού­χου (χο­ρη­γεί­ται α­πό το Δή­μο), Υ­πεύ­θυ­νη Δή­λω­ση ν1­5­99/1986 (α­πό Δή­μο), φω­το­τυ­πί­α ταυ­τό­τη­τας ή δι­α­βα­τη­ρί­ου, πι­στο­ποι­η­τι­κό οι­κο­γε­νεια­κής κα­τά­στα­σης (α­πό Δή­μο), βε­βαί­ω­ση μό­νι­μης κα­τοι­κί­ας (α­πό Δή­μο), κα­θώς και θε­ω­ρη­μέ­νο αν­τί­γρα­φο εκ­κα­θα­ρι­στι­κού ση­μει­ώ­μα­τος έ­τους 2012 ή βε­βαί­ω­ση α­πό την Ε­φο­ρί­α για μη υ­πο­χρέ­ω­ση υ­πο­βο­λής φο­ρο­λο­γι­κής δή­λω­σης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages