«Να μη διανοηθεί κανένας Υπουργός να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της Ολυμπίας Οδού» - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

«Να μη διανοηθεί κανένας Υπουργός να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της Ολυμπίας Οδού»

«Να μη διανοηθεί κανένας Υπουργός να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της Ολυμπίας Οδού»

Share This
Προ­ει­δο­ποί­η­ση προς την κυ­βέρ­νη­ση α­πηύ­θυ­νε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης «να μη δι­α­νο­η­θεί κα­νέ­νας Υ­πουρ­γός να αλ­λά­ξει το φυ­σι­κό αν­τι­κεί­με­νο της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού» κα­τά τη συ­ζή­τη­ση του θέ­μα­τος σή­με­ρα στη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Πε­λο­πον­νή­σου. Το θέ­μα το ει­ση­γή­θη­κε η Θε­μα­τι­κή Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κων­σταν­τί­να Νι­κο­λά­κου, α­να­φε­ρό­με­νη στην πο­λι­τι­κή θέ­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου για την ο­λο­κλή­ρω­ση της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού α­πα­ραι­τή­τως μέ­χρι την Τσα­κώ­να.
Στην ί­δια γραμ­μή ο ε­πι­κε­φα­λής της μεί­ζο­νος μει­ο­ψη­φί­ας του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Δη­μή­τριος Δρά­κος, τό­νι­σε την α­νάγ­κη έ­νω­σης ό­λων των δυ­νά­με­ων της Πε­λο­πον­νή­σου προς το σκο­πό αυ­τό, ού­τως ώ­στε η φω­νή της να α­κου­στεί το δυ­να­τόν ι­σχυ­ρό­τε­ρη. Η πρό­τα­ση του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη κ. Τα­τού­λη για την έκ­δο­ση ε­νός αυ­στη­ρού ψη­φί­σμα­τος προς την κυ­βέρ­νη­ση ό­τι «ο­ποι­α­δή­πο­τε πα­ρερ­μη­νεί­α της βού­λη­σης μας α­πο­τε­λεί c­a­s­us b­e­l­li» υ­περ­ψη­φί­στη­κε με αυ­ξη­μέ­νη πλει­ο­ψη­φί­α α­πό το σώ­μα. «Αν­τι­με­τω­πί­ζου­με την Πε­λο­πόν­νη­σο ως ε­νια­ία πε­ρι­ο­χή και για το λό­γο αυ­τό βρι­σκό­μα­στε σε συ­νεν­νό­η­ση με την Πε­ρι­φέ­ρεια Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και με την Πε­ρι­φέ­ρεια Ι­ο­νί­ων Νή­σων» δή­λω­σε ο κ. Τα­τού­λης και πρό­σθε­σε ό­τι «την εν­δε­χό­με­νη υ­λο­ποί­η­ση μέ­ρους του φυ­σι­κού αν­τι­κει­μέ­νου της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού και ό­χι του συ­νό­λου της θα την προ­σβάλ­λου­με και στα ε­θνι­κά και στα Ευ­ρω­πα­ϊ­κά δι­κα­στή­ρια κα­θώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση ε­νός δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κού δι­κτύ­ου που δεν έ­χει υ­λο­ποι­η­θεί στο σύ­νο­λό του αν­τι­βαί­νει τους κα­νό­νες της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής». Ι­δι­αί­τε­ρη προ­σο­χή θα πρέ­πει να δο­θεί, τό­νι­σε ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης, στη δι­α­δι­κα­σί­α α­να­θε­ώ­ρη­σης της σύμ­βα­σης πα­ρα­χώ­ρη­σης, για­τί μπο­ρεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης να εί­ναι θε­τι­κή για ε­μάς, η α­να­θε­ώ­ρη­ση ω­στό­σο ση­μαί­νει νέ­α σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης ό­που ε­μείς δεν θα δε­χθού­με κα­μί­α προ­σω­ρι­νή α­να­στο­λή και κα­μί­α α­να­βο­λή υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου σε δεύ­τε­ρο χρό­νο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages