Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ

Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ

Share This
Ε­πι­κρί­σεις δέ­χθη­κε α­πό τον Θα­νά­ση Πε­τρά­κο αλ­λά και τον βου­λευ­τή της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη η κυ­βέρ­νη­ση, με α­φορ­μή τη δι­ά­τα­ξη του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου που ε­πι­τρέ­πει την πώ­λη­ση ψω­μιού σε σού­περ μάρ­κετ και μι­κρό­τε­ρα κα­τα­στή­μα­τα, πλην κρε­ο­πω­λεί­ων, ι­χθυ­ο­πω­λεί­ων, πτη­νο­πω­λεί­ων και πε­ρι­πτέ­ρων. Ο κ. Πε­τρά­κος, ο ο­ποί­ος χα­ρα­κτή­ρι­σε α­πα­ρά­δε­κτο να ψη­φι­στεί το άρ­θρο, ό­ταν ο­μό­φω­να η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή της Βου­λής έ­χει ζη­τή­σει να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των εμ­πλε­κό­με­νων φο­ρέ­ων να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Στο ί­διο κλί­μα και ο κ. Μη­τσο­τά­κης δι­ε­ρω­τή­θη­κε κα­τά πό­σον αυ­τή η δι­ά­τα­ξη πρέ­πει να α­πο­τε­λεί μέ­ρος του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου, και ζή­τη­σε, ε­φό­σον δεν υ­πάρ­χει κά­ποι­α σκλη­ρή μνη­μο­νια­κή δέ­σμευ­ση, να συ­ζη­τη­θεί το θέ­μα σε άλ­λο νο­μο­σχέ­διο. Πα­ράλ­λη­λα, τό­νι­σε πως εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των αρ­μό­δι­ων φο­ρέ­ων και να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Α­παν­τών­τας, ο υ­φυ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης, Α­θα­νά­σιος Σκορ­δάς, δή­λω­σε ό­τι το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­θυ­μεί να ά­ρει τα δι­οι­κη­τι­κά εμ­πό­δια που υ­πάρ­χουν ε­πί του πα­ρόν­τος στον κλά­δο του άρ­του. «Αν δεν αρ­θούν, δεν θα μπο­ρού­με να δώ­σου­με την ευ­και­ρί­α σε κα­νέ­να μι­κρό κα­τά­στη­μα να αυ­ξή­σει τον κύ­κλο ερ­γα­σι­ών του και με­τά να ρί­ξει τις τι­μές», α­νέ­φε­ρε ο κ. Σκορ­δάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages