Οι Βραβευθέντες επιστήμονες στο Δημαρχείο π - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Οι Βραβευθέντες επιστήμονες στο Δημαρχείο π

Οι Βραβευθέντες επιστήμονες στο Δημαρχείο π

Share This
Το Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας ε­πι­σκέ­φθη­καν σή­με­ρα Κα­λα­μα­τια­νοί ε­πι­στή­μο­νες, προ­κει­μέ­νου να α­φι­ε­ρώ­σουν στο Δή­μο και στην πό­λη το βρα­βεί­ο τους στο δι­α­γω­νι­σμό “C­a­ll to i­n­n­o­v­a­t­i­on”. Πρό­κει­ται για δι­α­γω­νι­σμό που δι­ορ­γά­νω­σαν η T­E­Dx A­c­a­d­e­my και το S­i­n­g­u­l­a­r­i­ty U­n­i­v­e­r­s­i­ty των Η­ΠΑ (ε­δρεύ­ει στις εγ­κα­τα­στά­σεις της N­A­SA) και στον ο­ποί­ο α­πέ­σπα­σαν βρα­βεί­ο ο Γιά­ννης Μουρ­γής με την ο­μά­δα του, που α­πο­τε­λεί­ται α­πό τον Ιπ­πο­κρά­τη Πα­πα­δη­μη­τρά­κο, την Κα­τε­ρί­να Βλασ­σο­πού­λου και τον Άγ­γε­λο Μά­ραν­το. Οι βρα­βευ­θέν­τες κέρ­δι­σαν το βρα­βεί­ο που α­θλο­θε­τή­θη­κε για δι­α­γω­νι­σμό και­νο­τό­μων ι­δε­ών, πα­ρου­σι­ά­ζον­τας το σύ­στη­μα O­r­g­a­n­e­ry.
To O­r­g­a­n­e­ry εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης δι­α­χεί­ρι­σης των οι­κια­κών ορ­γα­νι­κών α­πορ­ριμ­μά­των, που ε­πι­στρέ­φει στον πο­λί­τη την α­ξί­α αυ­τών των υ­λι­κών, χρη­σι­μο­ποι­ών­τας και­νο­το­μί­ες και τε­χνο­λο­γί­ες αιχ­μής. Με την ε­πί­σκε­ψή τους, οι βρα­βευ­θέν­τες ε­πι­θυ­μού­σαν να ευ­χα­ρι­στή­σουν την πό­λη και τις υ­πη­ρε­σί­ες του Δή­μου για την έμ­πνευ­ση αλ­λά και τη ση­μαν­τι­κή βο­ή­θεια που δέ­χθη­καν κα­τά την προ­ε­τοι­μα­σί­α του O­r­g­a­n­e­ry. Ο Δή­μαρ­χος ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους της πό­λης και του Δή­μου τους νε­α­ρούς ε­πι­στή­μο­νες, που τί­μη­σαν την Κα­λα­μά­τα με τη με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α τους και έ­φε­ραν την πό­λη μας στην κο­ρυ­φή. Α­κό­μη, τους ε­παί­νε­σε δι­ό­τι δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται για το κοι­νό κα­λό και, μά­λι­στα, σε έ­ναν το­μέ­α που πα­ρ’ ό­λες τις προ­σπά­θει­ες πα­ρα­μέ­νει προ­βλη­μα­τι­κός. Με την ευ­και­ρί­α αυ­τή, ο Δή­μαρ­χος α­πηύ­θυ­νε ευ­χα­ρι­στί­ες προς ό­λη τη νε­ο­λαί­α της Κα­λα­μά­τας, που με τις με­γά­λες ε­πι­τυ­χί­ες της στην τέ­χνη, τον α­θλη­τι­σμό, την ε­πι­στή­μη, αλ­λά και με το έμ­πρα­κτο εν­δι­α­φέ­ρον της για την ε­πί­λυ­ση ση­μαν­τι­κών προ­βλη­μά­των, τι­μά την πό­λη και την γε­μί­ζει ελ­πί­δα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages