Αποπληθωρισμός τον Μάρτιο, για πρώτη φορά ύστερα από 45 χρόνια - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Αποπληθωρισμός τον Μάρτιο, για πρώτη φορά ύστερα από 45 χρόνια

Αποπληθωρισμός τον Μάρτιο, για πρώτη φορά ύστερα από 45 χρόνια

Share This
Πέν­τε χρό­νια ύ­φε­σης και πε­ρί­που τρί­α χρό­νια Μνη­μο­νί­ου α­παι­τή­θη­καν τε­λι­κά για να «πε­ρά­σει» ο ελ­λη­νι­κός πλη­θω­ρι­σμός σε αρ­νη­τι­κό έ­δα­φος: Για πρώ­τη φο­ρά ύ­στε­ρα α­πό 45 χρό­νια, δη­λα­δή με­τά τον Μά­ι­ο του 1968, κα­τα­γρά­φη­κε αρ­νη­τι­κός πλη­θω­ρι­σμός με τον γε­νι­κό δεί­κτη να πα­ρου­σιά­ζει τον Μάρ­τιο ο­ρια­κή μεί­ω­ση 0,2%, κα­θώς εν­τεί­νον­ται οι ε­πι­πτώ­σεις στις τι­μές α­πό την ύ­φε­ση και τη με­γά­λη πτώ­ση στα ει­σο­δή­μα­τα.
Πάν­τως η εί­σο­δος της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας σε φά­ση α­πο­πλη­θω­ρι­σμού ήλ­θε με με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση και σε μι­κρό­τε­ρη κλί­μα­κα, α­πό ό­τι α­νέ­με­νε η τρό­ι­κα, ε­ξαι­τί­ας με­τα­ξύ άλ­λων, των με­γά­λων αυ­ξή­σε­ων στη φο­ρο­λο­γί­α αλ­λά και τον αρ­γό ρυθ­μό υ­λο­ποί­η­σης δι­αρ­θρω­τι­κών με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων στο κρί­σι­μο σκέ­λος των α­γο­ρών προ­ϊ­όν­των. Ση­μει­ώ­νε­ται πως στην τε­λευ­ταί­α τρι­ε­τί­α, το πραγ­μα­τι­κό δι­α­θέ­σι­μο ει­σό­δη­μα των Ελ­λή­νων έ­χει υ­πο­χω­ρή­σει κα­τά πε­ρί­που 30%, ε­νώ στην πεν­τα­ε­τί­α 2008 – 2012 έ­χουν 39,5 δισ. ευ­ρώ ε­θνι­κού ει­σο­δή­μα­τος. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της Ελ­λη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρ­χής (ΕΛ­ΣΤΑΤ): 1. Τον Μάρ­τιο ο πλη­θω­ρι­σμός μει­ώ­θη­κε 0,2% και πέ­ρα­σε σε αρ­νη­τι­κό έ­δα­φος για πρώ­τη φο­ρά ύ­στε­ρα α­πό τον Μά­ι­ο του 1968. Τον Ι­α­νουά­ριο εί­χε αυ­ξη­θεί 0,1%. 2. Πα­ρά τη μεί­ω­ση του Γε­νι­κού Δεί­κτη, α­να­τι­μή­σεις κα­τα­γρά­φη­καν: Στην κα­τη­γο­ρί­α στέ­γα­σης, κα­τά 8%, κυ­ρί­ως ε­ξαι­τί­ας της αύ­ξη­σης της τι­μής του πε­τρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης (26,9%) και του η­λε­κτρι­σμού (12,3%­), που αν­τι­σταθ­μί­στη­κε εν μέ­ρει α­πό τη μεί­ω­ση 4,7% στις τι­μές των ε­νοι­κί­ων. Στις τι­μές αλ­κο­ο­λού­χων πο­τών και τσι­γά­ρων κα­τά 4,8% ε­ξαι­τί­ας κυ­ρί­ως της α­νό­δου των τι­μών στα τσι­γά­ρα. Στις τι­μές των ει­δών έν­δυ­σης και υ­πό­δη­σης (2,1%­). τις τι­μές σε βα­σι­κά εί­δη δι­α­τρο­φής (φρού­τα, λα­χα­νι­κά, γα­λα­κτο­κο­μι­κά, αυ­γά, κρέ­α­τα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages