Συνάντηση Θανάση Πετράκου με εκπροσώπους του Λιμενικού Καλαμάτας - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Συνάντηση Θανάση Πετράκου με εκπροσώπους του Λιμενικού Καλαμάτας

Συνάντηση Θανάση Πετράκου με εκπροσώπους του Λιμενικού Καλαμάτας

Share This
Ο βου­λευ­τής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος συ­ναν­τή­θη­κε, με α­φορ­μή το συ­νέ­δριο των Λι­με­νι­κών στην Κα­λα­μά­τα, με τον πρό­ε­δρο και τον τα­μί­α της Έ­νω­σης Λι­με­νι­κών Νο­τί­ου Πε­λο­πον­νή­σου και συ­ζή­τη­σαν τα θέ­μα­τα που α­πα­σχο­λούν το Λι­με­νι­κό Σώ­μα. Η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χει­ρεί την «α­πο­δι­άρ­θρω­ση» του Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος-Ελ­λη­νι­κή Α­κτο­φυ­λα­κή με την κα­τάρ­γη­ση του Αρ­χη­γεί­ου του Λι­με­νι­κού και την ε­πα­να­φο­ρά της πα­λαι­ό­τε­ρης δο­μής δηλ. την έν­τα­ξή του στο Υ­πουρ­γεί­ο Ναυ­τι­λί­ας και Αι­γαί­ου. Ει­δι­κό­τε­ρα ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος συ­ζή­τη­σε με τους εκ­προ­σώ­πους των Λι­με­νι­κών τα ε­ξής θέ­μα­τα:
 Το Λι­με­νι­κό Κα­λα­μά­τας χρει­ά­ζε­ται έ­να με­γα­λύ­τε­ρο σκά­φος (τύ­που Α2) για να ε­κτε­λεί πε­ρι­πο­λί­ες με δύ­σκο­λες και­ρι­κές συν­θή­κες και για να μπο­ρεί να κα­τα­πο­λε­μή­σει το λα­θρεμ­πό­ριο. Να δη­μι­ουρ­γη­θεί Λι­με­νι­κός Σταθ­μός στο Γε­ρο­λι­μέ­να. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Λι­με­νι­κό εί­ναι τέσ­σε­ρα χρό­νια χω­ρίς ι­α­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη (κα­νέ­νας για­τρός και κα­νέ­να φαρ­μα­κεί­ο στην Κα­λα­μά­τα δεν δέ­χε­ται το τα­μεί­ο τους). Το προ­σω­πι­κό του Λι­με­νι­κού πλη­ρώ­νει α­πό την τσέ­πη του για τον ι­μα­τι­σμό του. Η υ­πη­ρε­σί­α δεν τους πα­ρέ­χει τί­πο­τα. Ο­φεί­λον­ται ο­δοι­πο­ρι­κά έ­ξο­δα στους ερ­γα­ζό­με­νους α­πό το 2009. Α­πεμ­πλο­κή α­πό το Στρα­τι­ω­τι­κό Ποι­νι­κό Κώ­δι­κα. Ει­σα­γω­γή μέ­σω πα­νελ­λα­δι­κών ε­ξε­τά­σε­ων, πα­νε­πι­στη­μια­κού ε­πι­πέ­δου εκ­παί­δευ­ση και δια­ρκής με­τεκ­παί­δευ­ση. Οι ελ­λη­νι­κές α­κτο­γραμ­μές εί­ναι 16.000 χι­λι­ό­με­τρα, η με­γα­λύ­τε­ρη της Ευ­ρώ­πης. Ά­ρα η ύ­παρ­ξη Α­κτο­φυ­λα­κής ως Σώ­μα Α­σφά­λειας εί­ναι αυ­το­νό­η­τη. Η δι­α­κλα­δι­κό­τη­τα (δι­α­σύν­δε­ση με α­στυ­νο­μί­α, πυ­ρο­σβε­στι­κή κ.α.) των υ­πη­ρε­σι­ών για την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του πο­λί­τη.
Ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος δή­λω­σε την συμ­πα­ρά­στα­σή του στα αι­τή­μα­τα των Λι­με­νι­κών και α­νέ­φε­ρε ό­τι με πα­ρεμ­βά­σεις του στη Βου­λή θα θέ­σει τα πα­ρα­πά­νω ζη­τή­μα­τα. Τέ­λος τό­νι­σε ό­τι η θέ­ση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΕΚ.Μ. για τα σώ­μα­τα α­σφα­λεί­ας εί­ναι πως ο έ­λεγ­χος και η στή­ρι­ξη της λει­τουρ­γί­α τους πρέ­πει να υ­πα­χθεί σε δι­α­κομ­μα­τι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ε­πι­τρο­πή. Η δη­μό­σια τά­ξη και α­σφά­λεια και η πο­λι­τι­κή προ­στα­σί­α εί­ναι συν­ταγ­μα­τι­κά δι­και­ώ­μα­τα και πρέ­πει να α­πεμ­πλα­κούν α­πό μι­κρο­κομ­μα­τι­κά και μι­κρο­πο­λι­τι­κά παι­χνί­δια της κά­θε κυ­βέρ­νη­σης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages