11 προσλήψεις στη Μεσσηνία για την 26η ΕΒΑ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

11 προσλήψεις στη Μεσσηνία για την 26η ΕΒΑ

11 προσλήψεις στη Μεσσηνία για την 26η ΕΒΑ

Share This
Πρόσληψη εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγµένου στο Ε.Π.«∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» έργου: 2011ΣΕ01480018 « Αποκατάσταση τµήµατος κτιριακού συγκροτήµατος
Ι. Μ. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Ανδροµονάστηρο)».
3 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για αναστηλωτικές εργασίες) – 6 µήνες – ∆ήµος Μεσσήνης Νοµού Μεσσηνίας
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση
και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία
της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μεθώνης 10 & Κανάρη Τ.Κ.24100,Καλαµάτα (τηλ.
επικοινωνίας: 2721022534 & 2721026770) εντός προθεσµίας πέντε (5)
εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26/05/2014 έως και 30/05/2014 και κατά
τις ώρες από 10.00π.µ. έως 14.00π.µ.).
Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των
εργασιών του ενταγµένου στο Ε.Π. «∆υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων
Νήσων 2007 – 2013» έργου:
2014ΣΕ01480003 «Συντήρηση και αποκατάσταση πύργου ∆ουράκη Καστάνιας».
1 ΠΕ Αρχαιολόγος (µε εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία) 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων) 6 Εργατοτεχνίτες ∆Ε (για αναστηλωτικές – οικοδοµικές εργασίες)
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση
και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία
της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μεθώνης 10 & Κανάρη Τ.Κ.24100,Καλαµάτα (τηλ.
επικοινωνίας: 2721022534 & 2721026770) εντός προθεσµίας πέντε (5)
εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26/05/2014 έως και 30/05/2014 και κατά
τις ώρες από 10.00π.µ. έως 14.00π.µ.). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µιας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages