Ξεμπλοκάρει ο περιμετρικός Καλαμάτας και το Λεύκτρο – Σπάρτη με ρευστό.. - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ξεμπλοκάρει ο περιμετρικός Καλαμάτας και το Λεύκτρο – Σπάρτη με ρευστό..

Ξεμπλοκάρει ο περιμετρικός Καλαμάτας και το Λεύκτρο – Σπάρτη με ρευστό..

Share This
Ξεμ­πλο­κά­ρει ο Πε­ρι­με­τρι­κός Κα­λα­μά­τας και το  Λεύ­κτρο – Σπάρ­τη με­τά α­πό μα­ρα­θώ­νια σύ­σκε­ψη που έ­γι­νε χθες στο Υ­πουρ­γεί­ο Υ­πο­δο­μών. Σύμ­φω­να με έγ­κυ­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες της f­a­r­e­n­e­ws η φόρ­μου­λά που α­πο­φα­σί­στη­κε για να ξα­ναρ­χί­σει το έρ­γο εί­ναι να δώ­σει έ­να χρη­μα­τι­κό πο­σό που δι­α­θέ­τει το υ­πουρ­γεί­ο υποδομών μέ­χρι να κα­τα­τε­θεί στην βου­λή προς ψή­φι­ση η τρο­πο­ποι­η­τι­κή σύμ­βα­ση.Ό­σον α­φο­ρά τις ποι­νι­κές ρή­τρες που ζη­τούν οι τρά­πε­ζες και  οι  κα­τα­σκευ­ά­στρι­ες ε­ται­ρί­ες η δι­α­φο­ρά αυ­τή συμ­φω­νή­θη­κε ό­τι θα δι­ευ­θε­τη­θεί με δι­αι­τη­σί­α.
Created with Nokia Smart CamΗ μό­νη τυ­χόν κα­θυ­στέ­ρη­ση θα εί­ναι η υ­πο­γρα­φή της α­πό­φα­σης α­πό τον υ­πουρ­γό σε πε­ρί­πτω­ση α­να­σχη­μα­τι­σμού κα­θώς φή­μες φέρ­νουν τον κ. Χρυ­σο­χο­ϊ­δη να με­τα­κι­νεί­τε σε άλ­λο υ­πουρ­γεί­ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages