Καταγγέλλει πράσινους «εφιάλτες» και γαλάζιους «παλαιοκομματικούς» - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

 Καταγγέλλει πράσινους «εφιάλτες» και γαλάζιους «παλαιοκομματικούς»

Καταγγέλλει πράσινους «εφιάλτες» και γαλάζιους «παλαιοκομματικούς»

Share This
mpredimas9Με α­φορ­μή το α­πο­τέ­λε­σμα των χθε­σι­νών ε­κλο­γών στο Δή­μο Κα­λα­μά­τας, ο ε­πι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «Αλ­λα­γή για το Δή­μο της Κα­λα­μά­τας» Θό­δω­ρος Μπρε­δή­μας προ­έ­βη σε γρα­πτή δή­λω­ση με την ο­ποί­α ε­ξα­πο­λύ­ει ε­πί­θε­ση σε Πα­σό­κους που δεν στή­ρι­ξαν στην δι­εκ­δί­κη­ση για την δη­μαρ­χεί­α στο δή­μο Κα­λα­μά­τας:
Συγ­κε­κρι­μέ­να στην δή­λω­σή του ο κ. Μπρε­δή­μας το­νί­ζει:
«Ει­λι­κρι­νά, μέ­σα α­πό τα βά­θη της καρ­διά μου, θα ή­θε­λα να ευ­χα­ρι­στή­σω τους πο­λί­τες της Κα­λα­μά­τας και των δη­μο­τι­κών δι­α­με­ρι­σμά­των του δή­μου μας, που μας στή­ρι­ξαν με την ψή­φο τους, κα­θώς και ό­λους τους υ­πο­ψή­φιους, τα στε­λέ­χη και τους ε­θε­λον­τές του συν­δυα­σμού μας, που στά­θη­καν όρ­θιοι πα­ρά τις α­πί­στευ­τες πι­έ­σεις που τους α­σκή­θη­καν.
Κα­τα­φέ­ρα­με, πα­ρά τις λυσ­σα­λέ­ες αν­τι­δρά­σεις ε­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου εν­τύ­που να κα­τα­συ­κο­φαν­τή­σει την προ­σπά­θειά μας και να α­πο­τρέ­ψει την κά­θο­δό μας στις ε­κλο­γές, ε­μείς να εί­μα­στε και πά­λι πα­ρόν­τες στο νέ­ο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Κα­λα­μά­τας.Αν­τι­με­τω­πί­σα­με την πα­λαι­ο­κομ­μα­τι­κή νο­ο­τρο­πί­α του δη­μάρ­χου Π. Νί­κα, με έρ­γα της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής (α­σφαλ­το­στρώ­σεις και τσι­με­νο­στρώ­σεις ι­δι­ω­τι­κών δρό­μων), με δά­νεια που χρέ­ω­σαν του δη­μό­τες και τις προ­ε­κλο­γι­κές προσ­λή­ψεις. Τη συ­νερ­γα­σί­α του στο σκο­τά­δι για να μην α­κού­γε­ται η φω­νή του ε­λέγ­χου που του α­σκή­σα­με. Η α­συμ­βί­βα­στη στά­ση μας για την βελ­τί­ω­ση της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, των κα­τοί­κων του δή­μου και η αν­τί­δρα­σή μας στα έρ­γα βι­τρί­νας, κι αυ­τά στο κέν­τρο της πό­λης, ή­ταν αυ­τά που τον ε­νο­χλού­σαν πε­ρισ­σό­τε­ρο.Φυ­σι­κά, το τε­λι­κό α­πο­τέ­λε­σμα δεν μας ι­κα­νο­ποι­εί, αλ­λά, ό­πως πο­λύ σω­στά δι­δά­σκει η ι­στο­ρί­α «τα κά­στρα πέ­φτουν πάν­τα α­πό μέ­σα» με τους α­πο­στά­τες και τους η­θι­κούς αυ­τουρ­γούς. Έ­τσι, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι δώ­σα­με χώ­ρο και ευ­και­ρί­ες στη δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός ψη­φο­δελ­τί­ου με κα­θα­ρά αυ­το­δι­οι­κη­τι­κά και δη­μο­κρα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, η προ­σπά­θειά μας αυ­τή δεν βρή­κε υ­πο­στή­ρι­ξη. Κι ό­ταν μπρο­στά στο α­δι­έ­ξο­δο α­πο­φα­σί­σα­με, να ση­κώ­σου­με και πά­λι το σταυ­ρό, πο­λε­μή­θη­κε α­πό αν­θρώ­πους, κυ­ρί­ως, με τους ο­ποί­ους κά­πο­τε συμ­πο­ρευ­θή­κα­με σε κοι­νούς α­γώ­νες.Και βε­βαί­ως ό­λοι αυ­τοί έ­χουν ο­νο­μα­τε­πώ­νυ­μο. Πλην του πρώ­ην δη­μάρ­χου Κα­λα­μά­τας Χρή­στου Μα­λα­πά­νη, Δι­ο­νύ­ση Α­λευ­ρά, Γι­ώρ­γου Ντα­γι­ό­που­λου, Δη­μή­τρη Που­λό­που­λου και Γιά­ννη Μπού­ρα κ.α. Μέ­ρος της Πα­ρά­τα­ξης πο­λέ­μη­σε – ά­γνω­στο για­τί – την υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τά μου και τους πο­λί­τες που μας α­κο­λού­θη­σαν. Ο κρυ­φός πό­λε­μος κα­τευ­θύν­θη­κε α­πό το πε­ρι­βάλ­λον πρώ­ην υ­πουρ­γού και δη­μάρ­χου, α­πό ε­πώ­νυ­μα στε­λέ­χη πο­λι­τι­κών γρα­φεί­ων πρώ­ην βου­λευ­τών, οι ο­ποί­οι προ­τί­μη­σαν, σύμ­φω­να με τις υ­πάρ­χου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες, να συμ­μα­χή­σουν πο­λι­τι­κά – α­νοι­κτά ή κρυ­φά – με αν­τί­πα­λη πα­ρά­τα­ξη, πα­ρά το αυ­το­νό­η­το. Και τα κα­τά­φε­ραν, μέ­χρι ε­νός ση­μεί­ου…
Ο τε­λι­κός τους στό­χος, ό­μως, δεν ε­πε­τεύ­χθη, για­τί, τε­λι­κά, θα εί­μα­στε και πά­λι πα­ρόν­τες στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, δί­πλα στους δη­μό­τες, στους αν­θρώ­πους που υ­πο­φέ­ρουν για πε­ρισ­σό­τε­ρη αλ­λη­λεγ­γύ­η και Δη­μο­κρα­τί­α στο δή­μο Κα­λα­μά­τας.
Ε­μείς, το συμ­βό­λαι­ο τι­μής που έ­χου­με υ­πο­γρά­ψει με το λα­ό θα το τι­μή­σου­με. Άλ­λοι εί­ναι αυ­τοί που το πρό­δω­σαν «αν­τί πι­να­κί­ου φα­κής». Και ως τέ­τοι­οι, θα μεί­νουν μια για πάν­τα στο πο­λι­τι­κό πε­ρι­θώ­ριο.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages