Έτοιμες οι διαδικασίες για χαρακτηρισμό ως μνημείου του καλντεριμιού των Κιτριών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Έτοιμες οι διαδικασίες για χαρακτηρισμό ως μνημείου του καλντεριμιού των Κιτριών

Έτοιμες οι διαδικασίες για χαρακτηρισμό ως μνημείου του καλντεριμιού των Κιτριών

Share This
Προ­χω­ρά­νε οι δι­α­δι­κα­σί­ες που α­φο­ρούν στο χα­ρα­κτη­ρι­σμό ως μνη­μεί­ου του καλ­ντε­ρι­μιού των Κι­τρι­ών της Το­πι­κής Κοι­νό­τη­τας Δο­λών, της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Α­βί­ας του Δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης.Με α­να­κοί­νω­σή της δη­μο­τι­κής αρ­χής του δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης το­νί­ζει ό­τι α­να­γνω­ρί­ζει την ι­στο­ρι­κό­τη­τα και ση­μαν­τι­κό­τη­τα του συγ­κε­κρι­μέ­νου καλ­ντε­ρι­μιού σε συν­δυα­σμό με τις συ­νε­χείς προ­σπά­θει­ές της για τη δι­α­τή­ρη­ση, προ­στα­σί­α και α­νά­δει­ξη της  πο­λι­τι­σμι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και πα­ρά­δο­σης, στη­ρί­ζει α­νε­πι­φύ­λα­κτα, με κά­θε τρό­πο, την ο­ρι­στι­κή δι­ευ­θέ­τη­ση του αυ­το­νό­η­του ζη­τή­μα­τος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages