Απολογισμός της προεκλογικής μάχης για τον δήμο Καλαμάτας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Απολογισμός της προεκλογικής μάχης για τον δήμο Καλαμάτας

Απολογισμός της προεκλογικής μάχης για τον δήμο Καλαμάτας

Share This
Ε­άν κά­νου­με έ­να α­πο­λο­γι­σμό της προ­ε­κλο­γι­κής μά­χης για τον δή­μο Κα­λα­μά­τας θα δι­α­πι­στώ­σου­με ό­τι εί­χα­με έ­ναν α­νύ­παρ­κτο δή­μαρ­χο που νο­μί­ζον­τας ό­τι έ­χει ε­ξα­σφα­λι­σμέ­νη την ε­πα­νε­κλο­γή του, προ­τί­μη­σε την α­φά­νεια και ά­φη­σε τα στε­λέ­χη του να μπουν μπρο­στά­ρη­δες στον α­γώ­να. Ό­μως α­π’ ό­τι φαί­νε­ται το κά­θε στέ­λε­χος έ­κα­νε και το δι­κό τι­μά­ριο και πλέ­ον δεν μι­λά­με για μια πα­ρά­τα­ξη συμ­πα­γής, αλ­λά για μια πα­ρά­τα­ξη α­πο­τε­λού­με­νη α­πό βι­λα­έ­τια, που η μό­νη συγ­κολ­λη­τι­κή ου­σί­α εί­ναι αυ­τή της ε­ξου­σί­ας. Βάρ­δα να μην χα­θεί η ε­πα­νε­κλο­γή α­πό την πρώ­τη Κυ­ρια­κή τό­τε θα αρ­χί­σουν τα όρ­γα­να στο στρα­τό­πε­δο της α­περ­χό­με­νης δη­μο­τι­κής αρ­χής. Η υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα του Μα­νώ­λη Μά­κα­ρη μπο­ρεί να έ­χα­σε έ­δα­φος με τις γκρί­νι­ες μέ­χρι να ο­ρι­στι­κο­ποι­η­θεί η υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τά του, ό­μως κα­τά την διά­ρκεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκ­στρα­τεί­ας, έ­δει­ξε έ­να δι­α­φο­ρε­τι­κό μον­τέ­λο δι­α­κυ­βέρ­νη­σης του δή­μου, προς του δη­μό­τες και έ­χει φτά­σει σε ση­μεί­ο, να νοι­ώ­θει ο Νί­κας να τον πλη­σιά­ζει σε τέ­τοι­ο βαθ­μό, ώ­στε θα κρι­θεί για το ποι­ος θα κα­θί­σει στην η­λε­κτρι­κή κα­ρέ­κλα του δη­μάρ­χου στο Φώ­το φί­νις.
Ο Μι­χά­λης Αν­τω­νό­που­λος εί­ναι έ­νας α­πό τους ο­ποί­ους πά­λε­ψε μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή για έ­να ε­νω­τι­κό κεν­τρο­α­ρι­στε­ρό ψη­φο­δέλ­τιο το ο­ποί­ο τε­λι­κά δεν τε­λε­σφό­ρη­σε. Πάν­τως το ό­τι κα­τέ­βη­κε στην ε­κλο­γι­κή μά­χη πού τον εί­χαν τε­λει­ω­μέ­νο ό­τι δεν θα κλεί­σει ού­τε συν­δυα­σμό, έ­κα­νε έ­να με­γά­λο ά­θλο. Πάν­τως κα­νείς δεν μπο­ρεί να του αμ­φι­σβη­τή­σει ό­τι γνω­ρί­ζει την αυ­το­δι­οί­κη­ση και το πρό­γραμ­μά του α­παρ­τί­ζε­ται α­πό σο­βα­ρές προ­τά­σεις.Τώ­ρα τι ψά­ρια θα πιά­σει αύ­ριο αυ­τό θα το κρί­νουν οι δη­μό­τες.
Ο Θό­δω­ρος Μπρε­δή­μας εί­ναι έ­να μα­χη­τι­κό στέ­λε­χος (ο ο­ποί­ος και αυ­τός ή­θε­λε έ­να ε­νω­τι­κό ψη­φο­δέλ­τιο των προ­ο­δευ­τι­κών δυ­νά­με­ων)με γνώ­ση δε­κα­ε­τι­ών στα αυ­το­δι­οι­κη­τι­κά. Και πάν­τα μπρο­στά­ρης σε δύ­σκο­λες ε­κλο­γι­κές μά­χες, μη φο­βού­με­νος το προ­σω­πι­κό πο­λι­τι­κό κό­στος. Δέ­χθη­κε πό­λε­μο για να μην κα­τέ­βει, ό­μως με το πο­λι­τι­κό τσα­γα­νό που δι­α­θέ­τει, δεν έ­κα­νε πί­σω. Ο Δη­μή­τρης Οι­κο­νο­μά­κος ί­σως η κα­λύ­τε­ρη ε­πι­λο­γή που έ­χει κά­νει μέ­χρι σή­με­ρα το ΚΚΕ για τον Δή­μο Κα­λα­μά­τας. Δυ­να­μι­κό στέ­λε­χος που θέ­λει την ο­λι­κή α­να­τρο­πή του ση­με­ρι­νού συ­στή­μα­τος. Πάν­τως το πο­σο­στό που θα λά­βει θα εί­ναι σα­φώς με­γα­λύ­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λη φο­ρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages