ΣΤΑ 64,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΣΤΑ 64,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑ 64,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Share This
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου Νικόλαος Παπαθεοδώρου, με απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΟΡ1Φ-9ΙΡ) επικύρωσε τις αρ. 577/2017, 578/2017 και 565/2017 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που αφορούν στην ψήφιση του Προϋπολογισµού, του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης και του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονοµικό έτος 2018. Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έξοδα και τα έσοδα, που αμφότερα ανέρχονται σε 64.374.014,99 €. Το αποθεματικό ανέρχεται σε 587.620,07 €. Ο Προϋπολογισμός, αφού εφαρμοσθούν και σχετικές παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου έτους και δίδει τη δυνατότητα απρόσκοπτων και χωρίς κενά πληρωμών εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας σε προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών, καθώς και σε αναδόχους έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages