Συνάντηση Κουβέλη – Δέδε στην Τρίπολη - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Συνάντηση Κουβέλη – Δέδε στην Τρίπολη

Συνάντηση Κουβέλη – Δέδε στην Τρίπολη

Share This
Στη­ρί­ζου­με τις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές δυ­νά­μεις, που δεν πο­δη­γε­τούν­ται α­πό τα κόμ­μα­τα”, εί­πε ο πρό­ε­δρος της “ΔΗΜΑΡ – Προ­ο­δευ­τι­κή Συ­νερ­γα­σί­α” Το ε­κλο­γι­κό κέν­τρο της “Δη­μο­κρα­τι­κής Πε­λο­πον­νη­σια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας – Πρά­ξη α­νά­πτυ­ξης” στην Τρί­πο­λη ε­πι­σκέ­φτη­κε ο πρό­ε­δρος της “ΔΗΜΑΡ – Προ­ο­δευ­τι­κή Συ­νερ­γα­σί­α” Φώ­της Κου­βέ­λης, στο πλαί­σιο της ε­πί­σκε­ψής του στην Αρ­κα­δί­α, για τις ευ­ρω­ε­κλο­γές και την πε­ρι­φε­ρεια­κή έκ­θε­ση “Αρ­κα­δι­κό Πα­νό­ρα­μα”. Τον κ. Κου­βέ­λη -που συ­νο­δευ­ό­ταν α­πό τον υ­πο­ψή­φιο ευ­ρω­βου­λευ­τή της ΔΗΜΑΡ, πρώ­ην υ­φυ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και πρώ­ην πρύ­τα­νη του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πε­λο­πον­νή­σου, κα­θη­γη­τή Θε­ό­δω­ρο Πα­πα­θε­ο­δώ­ρου και στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος- υ­πο­δέ­χτη­καν ο υ­πο­ψή­φιος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης και ε­πι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού Γι­ώρ­γος Δέ­δες, ο υ­πο­ψή­φιος αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Αρ­κα­δί­ας Δη­μή­τρης Μπερ­τζε­λέ­τος, ο υ­πο­ψή­φιος πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Μεσ­ση­νί­ας Μπάμ­πης Βα­κα­λό­που­λος και υ­πο­ψή­φιοι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι του συν­δυα­σμού.
Στη συ­ζή­τη­ση που α­κο­λού­θη­σε ο Φώ­της Κου­βέ­λης και ο Γι­ώρ­γος Δέ­δες αν­τάλ­λα­ξαν α­πό­ψεις για τα ζη­τή­μα­τα που α­πα­σχο­λούν την πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, αλ­λά και για τις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές ε­κλο­γές. Ο κ. Κου­βέ­λης δή­λω­σε πως η “ΔΗΜΑΡ-Προ­ο­δευ­τι­κή­ή Συ­νερ­γα­σί­α” υ­πο­στη­ρί­ζει ε­κεί­νες τις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές δυ­νά­μεις, οι ο­ποί­ες δεν πο­δη­γε­τούν­ται α­πό τα κόμ­μα­τα και την κυ­βερ­νη­τι­κή ε­ξου­σί­α. Πα­ράλ­λη­λα, έ­κα­νε α­να­φο­ρά στις α­να­τρο­πές που πρέ­πει να συμ­βούν τό­σο στο αυ­το­δι­οι­κη­τι­κό, ό­σο και το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα. Α­πό τη με­ριά του ο υ­πο­ψή­φιος πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Γι­ώρ­γος Δέ­δες δή­λω­σε ό­τι α­πο­τε­λεί τι­μή και χα­ρά -για τον ί­διο και τους συ­νερ­γά­τες του- η συ­νάν­τη­ση με τον πρό­ε­δρο της “ΔΗΜΑΡ – Προ­ο­δευ­τι­κή Συ­νερ­γα­σί­α”. Υ­πο­στή­ρι­ξε α­κό­μη πως η πα­ρου­σί­α του Φώ­τη Κου­βέ­λη στο ε­κλο­γι­κό κέν­τρο της “Δη­μο­κρα­τι­κής Πε­λο­πον­νη­σια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας” και τα θερ­μά του λό­για ταυ­τί­ζον­ται με την αν­τί­λη­ψη και τις α­πό­ψεις του ί­διου, για το ρό­λο της αυ­το­δι­οί­κη­σης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages