Ρύθμιση Ασφαλιστικών Οφειλών σε ως 240 δόσεις - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ρύθμιση Ασφαλιστικών Οφειλών σε ως 240 δόσεις

Ρύθμιση Ασφαλιστικών Οφειλών σε ως 240 δόσεις

Share This

 Πότε και πώς «μπορείτε να τα βρείτε απευθείας» με το ΚΕΑΟ
Νέα εγκύκλιο για τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 δόσεις, στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), που διαχειρίζεται κεντρικά όλα τα χαρτοφυλάκια χρεών προς τον ΕΦΚΑ και τα πρώην ταμεία.
Με την νέα εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πλήρως το νέο πλαίσιο ρύθμισης που έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο νόμο για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος. Κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν οι οφειλέτες, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ότι:
– έχουν οφειλές σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και προς το Δημόσιο) και δεν έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς, ή
– έχουν οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και το Δημόσιο), καθώς και σε χρηματοδοτικούς φορείς, δεν επιτρέπεται όμως η υποβολή αίτησης για υπαγωγή των οφειλών τους σε πολυμερή διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς, οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα, ή
– η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των αιτούντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πιστωτή.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΑΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Το ποσό αποπληρωμής που εξάγεται, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού το οποίο, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο, θα εισπράττονταν από το Κ.Ε.Α.Ο. σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, καθώς οι όροι της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται να φέρουν τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
Η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, όπως προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο, πληροί τους κανόνες του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 και συγκεκριμένα:
1. Αποπληρωμή των οφειλών σε 240 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο
2. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ
3. Δεν προβλέπεται η επαναρρύθμιση οφειλών που έχουν ρυθμιστεί με τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 ή του ν. 4469/2017.
4. Δεν προβλέπεται η παροχή περιόδου χάριτος
5. Δεν προβλέπεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού
6. Απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
Επιπλέον των προαναφερόμενων, για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και το οποίο υπολογίζεται ετησίως.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ /ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Από την κοινοποίηση της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας είτε με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, είτε με την άπρακτη περαίωση αυτής αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση:
– Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης. Επιπλέον, η αναστολή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις σε περίπτωση σύμβασης.
– Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να αποδώσει στο Κ.Ε.Α.Ο. τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της αναστολής της παρούσας αίτησης. Σε περίπτωση σύναψης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, ποσά των οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Κ.Ε.Α.Ο. εκπνέει μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής της αίτησης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας Νομικός/ Οικονομολόγος  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages