Συσκέψεις στην Πελοπόννησο ενόψει της αντιπυρική - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Συσκέψεις στην Πελοπόννησο ενόψει της αντιπυρική

Συσκέψεις στην Πελοπόννησο ενόψει της αντιπυρική

Share This
Συ­νε­χί­ζον­ται οι συ­σκέ­ψεις στις Πε­ρι­φέ­ρει­ες της χώ­ρας, ε­νό­ψει της αν­τι­πυ­ρι­κής πε­ρι­ό­δου που αρ­χί­ζει την 1η Μα­ΐ­ου. Χθες, ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υ­πουρ­γεί­ου Δη­μό­σιας Τά­ξης και Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη κ. Πά­τρο­κλος Γε­ωρ­γιά­δης, με τον αρ­χη­γό του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος, Αν­τι­στρά­τη­γο ΠΣ Σω­τή­ριο Γε­ωρ­γα­κό­που­λο με­τα­βαί­νουν στο Ναύ­πλιο και εν συ­νε­χεί­α στη Σπάρ­τη ό­που θα έ­χουν συ­σκέ­ψεις στις Πυ­ρο­σβε­στι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες των πό­λε­ων κα­θώς και στις αν­τι­πε­ρι­φέ­ρει­ες Αρ­γο­λί­δας και Λα­κω­νί­ας. Στη συ­νέ­χεια θα με­τα­βούν στην Τρί­πο­λη ό­που έ­χουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για σή­με­ρα συ­σκέ­ψεις στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου με τη συμ­με­το­χή του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη κ. Πέ­τρου Τα­τού­λη, κα­θώς και στην Πυ­ρο­σβε­στι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Τρί­πο­λης. Οι κ.κ. Γε­ωρ­γιά­δης και Γε­ωρ­γα­κό­που­λος θα ε­πι­σκε­φθούν το με­ση­μέ­ρι το Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας και στη συ­νέ­χεια την Αν­τι­πε­ρι­φέ­ρεια Μεσ­ση­νί­ας και την Πυ­ρο­σβε­στι­κή Υ­πη­ρε­σί­α Κα­λα­μά­τας. Για την Κυ­ρια­κή έ­χουν προ­γραμ­μα­τι­στεί συ­σκέ­ψεις στην Αν­τι­πε­ρι­φέ­ρεια και την Πυ­ρο­σβε­στι­κή Υ­πη­ρε­σί­α στην Κό­ριν­θο. Στό­χος των συ­σκέ­ψε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται με τους εκ­προ­σώ­πους της Αυ­το­δι­οί­κη­σης Α’ και Β’ βαθ­μού, ό­πως ε­πί­σης με τις πε­ρι­φε­ρεια­κές δι­οι­κή­σεις και τα στε­λέ­χη του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος εί­ναι: * Η συ­ζή­τη­ση με τους ί­διους τους φο­ρείς που εμ­πλέ­κον­ται στα έρ­γα, μέ­τρα και δρά­σεις πρό­λη­ψης και ε­τοι­μό­τη­τας για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των δα­σι­κών πυρ­κα­γι­ών, ό­πως και στο έρ­γο της δα­σο­πυ­ρό­σβε­σης, των προ­βλη­μά­των που αν­τι­με­τω­πί­ζουν. * Η α­να­ζή­τη­ση ά­με­σων λύ­σε­ων για την αν­τι­με­τώ­πι­ση τυ­χόν προ­βλη­μά­των. * Ο α­πό κοι­νού σχε­δια­σμός δρά­σε­ων για την κα­λύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σί­α του μη­χα­νι­σμού πρό­λη­ψης και αν­τι­με­τώ­πι­σης των δα­σι­κών πυρ­κα­γι­ών. * Η ε­νί­σχυ­ση των δο­μών συ­νερ­γα­σί­ας για την ε­φαρ­μο­γή συν­το­νι­σμέ­νων μέ­τρων και δρά­σε­ων για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των δα­σι­κών πυρ­κα­γι­ών. Ό­πως υ­πο­γράμ­μι­σε ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages