ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015-ΔΗΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015-ΔΗΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015-ΔΗΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ

Share This
Η λί­στα πε­ρι­λαμ­βά­νει και την Κα­λα­μά­τα
Δι­α­κό­σι­ες χι­λιά­δες α­κί­νη­τα θα αρ­χί­σουν να πε­ρι­έρ­χον­ται στην κυ­ρι­ό­τη­τα του Δη­μο­σί­ου α­πό το 2015, κα­θώς δεν έ­χουν δη­λω­θεί στο Κτη­μα­το­λό­γιο. Ό­πως γρά­φουν σή­με­ρα “Τα Νέ­α” συ­νι­δι­ο­κτή­τες που δεν έ­χουν κά­νει ό­λοι δή­λω­ση για το με­ρί­διο τους, με­τα­νά­στες, ό­σοι έ­χουν ι­δι­ο­κτη­σί­α χω­ρίς ξε­κά­θα­ρους τί­τλους εί­ναι με­τα­ξύ αυ­τών που κιν­δυ­νεύ­ουν ά­με­σα αν δεν σπεύ­σουν να τα­κτο­ποι­ή­σουν την εκ­κρε­μό­τη­τα μέ­σα στους ε­πό­με­νους μή­νες. Πρό­κει­ται για τα λε­γό­με­να α­κί­νη­τα «α­γνώ­στου ι­δι­ο­κτή­τη» η κτη­μα­το­γρά­φη­ση των ο­ποί­ων ξε­κί­νη­σε την πε­ρί­ο­δο 1997-1999 σε 340 πε­ρι­ο­χές σε ό­λη την Ελ­λά­δα.Ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό τον νό­μο, ό­σα α­κί­νη­τα δεν δη­λω­θούν εγ­καί­ρως στο Κτη­μα­το­λό­γιο-η συ­νο­λι­κή προ­θε­σμί­α εί­ναι 12 χρό­νια α­πό την ί­δρυ­ση Κτη­μα­το­λο­γι­κού Γρα­φεί­ου σε μια πε­ρι­ο­χή για τους ι­δι­ο­κτή­τες που κα­τοι­κούν στην Ελ­λά­δα και 14 για τους κα­τοί­κους ε­ξω­τε­ρι­κού, για τα πα­λαι­ά προ­γράμ­μα­τα-θα πε­ρι­έρ­χον­ται στο Δη­μό­σιο.
Οι ι­δι­ο­κτή­τες μπο­ρούν να προ­σφύ­γουν δι­κα­στι­κά, αλ­λά μό­νο για να δι­εκ­δι­κή­σουν χρη­μα­τι­κή α­πο­ζη­μί­ω­ση και ό­χι για να ε­πα­να­κτή­σουν το α­κί­νη­το. Για τα προ­γράμ­μα­τα κτη­μα­το­γρά­φη­σης που ξε­κί­νη­σαν α­πό το 2008 και εν­τεύ­θεν η χρο­νι­κή προ­θε­σμί­α για τις δη­λώ­σεις εί­ναι πέν­τε χρό­νια για τους κα­τοί­κους ε­σω­τε­ρι­κού και ε­πτά χρό­νια για ό­σους ζουν μό­νι­μα ε­κτός Ελ­λά­δας. Τα α­κί­νη­τα που δεν έ­χουν δη­λω­θεί στα «πα­λαι­ά προ­γράμ­μα­τα» σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α του Κτη­μα­το­λο­γί­ου α­νέρ­χον­ται σε 200.000. Ει­δι­κό­τε­ρα, 160.000 εί­ναι οι­κό­πε­δα και α­γρο­τε­μά­χια και 40.000 κτί­ρια, δι­α­με­ρί­σμα­τα και κα­τα­στή­μα­τα. Ό­πως δι­ευ­κρι­νί­ζουν πη­γές του Κτη­μα­το­λο­γί­ου, μέ­χρι στιγ­μής έ­χει γί­νει αί­τη­ση για δι­όρ­θω­ση για 30.000 πε­ρι­πτώ­σεις α­κι­νή­των, η ο­ποί­α ω­στό­σο μέ­χρι στιγ­μής δεν έ­χει ο­λο­κλη­ρω­θεί.
Α­πό το 2015 κιν­δυ­νεύ­ουν ά­με­σα α­κί­νη­τα σε 20 πε­ρι­ο­χές, ε­νώ α­πό το 2016 (και το 2018 για τους Έλ­λη­νες κα­τοί­κους ε­ξω­τε­ρι­κού ) μπαί­νουν στην «κόκ­κι­νη ζώ­νη» άλ­λες 92 πε­ρι­ο­χές σε ό­λη την Ελ­λά­δα. Αυ­τές α­φο­ρούν, με­τα­ξύ άλ­λων, και ο­κτώ πε­ρι­ο­χές στην Ατ­τι­κή και ο­κτώ πε­ρι­ο­χές στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η λί­στα πε­ρι­λαμ­βά­νει και πό­λεις ό­πως η Πά­τρα, η Κα­λα­μά­τα και η Νέ­α Αγ­χί­α­λος, αλ­λά και νη­σιά ό­πως η Πά­τμος, η Σίφ­νος και η Σύ­ρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages