Τα Κουμουνιστικά Κόμματα της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας, τάσσονται ενάντια στην καταστροφή χημικών όπλων - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Τα Κουμουνιστικά Κόμματα της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας, τάσσονται ενάντια στην καταστροφή χημικών όπλων

Τα Κουμουνιστικά Κόμματα της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας, τάσσονται ενάντια στην καταστροφή χημικών όπλων

Share This
Με κοι­νή τους α­να­κοί­νω­ση τα Κου­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα της Ελ­λά­δας, Ι­σπα­νί­ας και Ι­τα­λί­ας, τάσ­σον­ται ε­νάν­τια στην κα­τα­στρο­φή χη­μι­κών ό­πλων στη Με­σό­γει­ο.
Συγ­κε­κρι­μέ­να στην α­να­κοί­νω­σή τους το­νί­ζουν:
«Πά­ρα τις έν­το­νες και ε­πα­νει­λημ­μέ­νες κα­ταγ­γε­λί­ες, προ­ω­θεί­ται το σχέ­διο κα­τα­στρο­φής χη­μι­κών ο­πλών της Σύ­ριας στη θα­λάσ­σια πε­ρι­ο­χή με­τα­ξύ της Ι­τα­λί­ας και της Κρή­της, με α­νυ­πο­λό­γι­στες συ­νέ­πει­ες για το πε­ρι­βάλ­λον και τους λα­ούς.Το ΚΚΕ έ­χει κα­ταγ­γεί­λει το γε­γο­νός στο ε­θνι­κό κοι­νο­βού­λιο και στο ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο. Σε δι­ά­φο­ρες πό­λεις της Ελ­λά­δας, κυ­ρί­ως στην Κρή­τη, πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται κι­νη­το­ποι­ή­σεις.Με την πα­ρα­κά­τω Κοι­νή Α­να­κοί­νω­ση, που συ­νυ­πο­γρά­φουν το ΚΚΕ, το ΚΚ των Λα­ών της Ι­σπα­νί­ας, το ΚΚ Ι­τα­λί­ας, τάσ­σον­ται ε­νάν­τια σ’ αυ­τήν την ε­ξέ­λι­ξη.Αυ­τή η Κοι­νή Α­να­κοί­νω­ση εί­ναι α­νοι­χτή για υ­πο­γρα­φή και α­πό άλ­λα Κομ­μου­νι­στι­κά κι Ερ­γα­τι­κά Κόμ­μα­τα των χω­ρών της Με­σο­γεί­ου.
Τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα  ε­νάν­τια στην κα­τα­στρο­φή χη­μι­κών ό­πλων στη Με­σό­γει­ο
Τα κομ­μου­νι­στι­κά και ερ­γα­τι­κά κόμ­μα­τα της Με­σο­γεί­ου, που υ­πο­γρά­φου­με αυ­τήν την α­να­κοί­νω­ση εκ­φρά­ζου­με την κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κή μας αν­τί­θε­ση στην κα­τα­στρο­φή των χη­μι­κών α­πό τη Συ­ρί­α, που θα γί­νει εν πλω στη Με­σό­γει­ο, πα­ρά τον κλει­στό χα­ρα­κτή­ρα της Με­σο­γεί­ου. Η α­πό­φα­ση αυ­τή μπο­ρεί να ο­δη­γή­σει στο να μο­λυν­θεί με χη­μι­κά το­ξι­κά α­πό­βλη­τα μια τε­ρά­στια πε­ρι­ο­χή, με α­νυ­πο­λό­γι­στες συ­νέ­πει­ες για τη δη­μό­σια υ­γεί­α και τε­ρά­στιας έ­κτα­σης κα­τα­στρο­φή του πε­ρι­βάλ­λον­τος.Οι Η­ΠΑ και η Ε­Ε, α­φού με την ε­πέμ­βα­σή τους τρο­φο­δό­τη­σαν το συ­νε­χι­ζό­με­νο αι­μα­το­κύ­λι­σμα του λα­ού της Συ­ρί­ας, βά­ζουν τώ­ρα σε κίν­δυ­νο την υ­γεί­α και τη ζω­ή ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων σε ο­λό­κλη­ρη τη Με­σό­γει­ο, ι­δι­αί­τε­ρα στις πα­ρα­θα­λάσ­σι­ες πε­ρι­ο­χές της.Το σχέ­διο φέ­ρε­ται να πρι­μο­δο­τεί­ται α­πό τε­ρά­στια ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρον­τα, που κά­νουν έ­να πεί­ρα­μα στη Με­σό­γει­ο, για να βρουν λύ­σεις για την αύ­ξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Για α­κό­μη μί­α φο­ρά α­πο­δει­κνύ­ε­ται ό­τι η Ε­Ε κι οι Η­ΠΑ εί­ναι ε­χθροί των λα­ών, υ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρον­τα των μο­νο­πω­λί­ων σε βά­ρος της ζω­ής των λα­ών.Κα­ταγ­γέλ­λου­με την σι­ω­πή των με­γά­λων ΜΜΕ για το ζή­τη­μα και εκ­φρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύ­η με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις ε­νάν­τια στην κα­τα­στρο­φή των χη­μι­κών στη Με­σό­γει­ο. Κα­λού­με ό­λους τους λα­ούς της Με­σο­γεί­ου να αν­τι­τα­χθούν στα ε­πι­κίν­δυ­να αυ­τά σχέ­δια!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages