ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ- ΜΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ- ΜΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ- ΜΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Share This
Ένα... καυτό ζήτημα από ότι φαίνεται θα έχει σε λίγο καιρό να διαχειριστεί η νέα αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, την στιγμή που τα παράπονα πληθαίνουν κι αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, Αλευράς και Αργυράκης δεν τα... κατάφεραν και τα κουνούπια μας "έψησαν".
Με­τά την δι­α­μαρ­τυ­ρί­α του Δη­μάρ­χου Μεσ­σή­νης Στά­θη Α­να­στα­σό­που­λου προς την Α­να­πτυ­ξια­κή Μεσ­ση­νί­ας σχε­τι­κά με τα πολ­λά προ­βλή­μα­τα με τα κου­νού­πια που πα­ρα­τη­ρή­θη­καν σε ό­λο τον καλ­λι­κρα­τι­κό Δή­μο Μεσ­σή­νης, η  Α­να­πτυ­ξια­κή Μεσ­ση­νί­ας α­πάν­τη­σε γρα­πτώς ε­νη­με­ρώ­νον­τας για τον τρό­πο αν­τί­δρα­σής της. Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να κα­λεί τον α­νά­δο­χο να δώ­σει ε­ξη­γή­σεις για την κα­τά­στα­ση του υ­πάρ­χει σή­με­ρα σχε­τι­κά με τα κου­νού­πια, κα­λών­τας τον πα­ράλ­λη­λα σε συ­νερ­γα­σί­α με τους αρ­μο­δί­ους του Δή­μου Μεσ­σή­νης για την κα­λή ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου και την αυ­στη­ρή τή­ρη­ση του προ­γράμ­μα­τος κα­τα­πο­λέ­μη­σης.
Τον κα­λεί ε­πί­σης, να ε­νη­με­ρώ­σει τεκ­μη­ρι­ω­μέ­να για τους λό­γους έ­ξαρ­σης των κου­νου­πι­ών στις πε­ρι­ο­χές Α­σπρο­χώ­μα­τος και Μεσ­σή­νης κα­θώς ε­πί­σης και για τις ε­νέρ­γει­ες που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν για την αν­τι­με­τώ­πι­ση τους και τα αί­τια που την προ­κά­λε­σαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages