Εκατοντάδες Κύπριοι τουρίστες επισκέφθηκαν σήμερα την Καλαμάτα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Εκατοντάδες Κύπριοι τουρίστες επισκέφθηκαν σήμερα την Καλαμάτα

Εκατοντάδες Κύπριοι τουρίστες επισκέφθηκαν σήμερα την Καλαμάτα

Share This
Ε­κα­τον­τά­δες Κύ­πριοι του­ρί­στες ε­πι­σκέ­φθη­καν σή­με­ρα την Κα­λα­μά­τα, στο πλαί­σιο κρου­α­ζι­έ­ρας με το σκά­φος “S­a­l­a­m­is F­i­l­o­x­e­n­ia”. Στο κυ­πρια­κού νη­ο­λο­γί­ου κρου­α­ζι­ε­ρό­πλοι­ο, που προ­ερ­χό­ταν α­πό την Πά­τρα και έ­χει ε­πό­με­νο σταθ­μό τη Ρό­δο, ε­πέ­βαι­νε και τη­λε­ο­πτι­κό συ­νερ­γεί­ο του ΡΙΚ, με σκο­πό να κα­τα­γρά­ψει τις ο­μορ­φι­ές της Κα­λα­μά­τας.Τους ε­πι­σκέ­πτες υ­πο­δέ­χθη­καν το πρω­ί, λί­γο με­τά τον κα­τά­πλου του σκά­φους στο λι­μέ­να Κα­λα­μά­τας, στε­λέ­χη του Γρα­φεί­ου Του­ρι­στι­κής Υ­πο­στή­ρι­ξης του Δή­μου και τους προ­σέ­φε­ραν χάρ­τες, ε­νώ τους έ­δω­σαν χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Πα­ρόν­τες ή­σαν και ε­θε­λον­τές, που προ­σέ­φε­ραν στους ε­πι­σκέ­πτες το­πι­κά προ­ϊ­όν­τα. Ε­πί­σης, ο Δή­μος συ­νέ­δρα­με το τη­λε­ο­πτι­κό συ­νερ­γεί­ο του ΡΙΚ, πα­ρέ­χον­τας μέ­σο με­τα­κί­νη­σης και ε­θε­λον­τή ξε­να­γό.
KUPRIOIΤΑ ΓΥ­ΡΙ­ΣΜΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΤΗ­ΛΕ­Ο­ΠΤΙ­ΚΟΥ ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΕΙ­ΟΥ ΤΟΥ ΡΙΚ ΣΤΗΝ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ
Συ­νερ­γεί­ο της τη­λε­ό­ρα­σης του ΡΙΚ πραγ­μα­το­ποί­η­σε γυ­ρί­σμα­τα στην Κα­λα­μά­τα, α­πο­τυ­πώ­νον­τας:
Την κεν­τρι­κή πλα­τεί­α – Βα­σι­λέ­ως Γε­ωρ­γί­ου και το κέν­τρο της πό­λης (Πνευ­μα­τι­κό Κέν­τρο, κτή­ριο Δη­μαρ­χεί­ου, πε­ζό­δρο­μο Α­ρι­στο­μέ­νους και τα εμ­πο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα)
Το Ι­στο­ρι­κό Κέν­τρο, το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Ι­ε­ρό Να­ό της Υ­πα­παν­τής, το κά­στρο της Κα­λα­μά­τας
Την το­πι­κή κου­ζί­να, με μα­γει­ρέ­μα­τα μπρο­στά στο βυ­ζαν­τι­νό I­ε­ρό N­α­ό των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων
Τη Βέρ­γα, κα­θώς και τη θέ­α προς την πα­ρα­λια­κή ζώ­νη της Κα­λα­μά­τας.
Η κι­νη­μα­το­γρά­φη­ση α­πό το ΡΙΚ έ­γι­νε στο πλαί­σιο προ­ε­τοι­μα­σί­ας ντο­κι­μαν­τέρ, σε συ­νερ­γα­σί­α με την S­a­l­a­m­is C­r­u­i­s­es L­i­n­es, τα ο­ποί­α θα προ­βλη­θούν κα­τά τη νέ­α τη­λε­ο­πτι­κή πε­ρί­ο­δο 2014 – 2015, που θα αρ­χί­σει το Σε­πτέμ­βριο του 2014. Θέ­μα τους θα εί­ναι: «Γεύ­ση και ά­ρω­μα Ελ­λά­δας». Τα ντο­κι­μαν­τέρ θα α­φο­ρούν στο θρη­σκευ­τι­κό του­ρι­σμό και στον του­ρι­σμό γε­νι­κού εν­δι­α­φέ­ρον­τος (α­ξι­ο­θέ­α­τα πό­λε­ων – ση­μεί­α του­ρι­στι­κού εν­δι­α­φέ­ρον­τος – γα­στρο­νο­μί­α – το­πι­κή κου­ζί­να κ.λπ.­).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages