Στην βουλή η απένταξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας από το ΕΣΠΑ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Στην βουλή η απένταξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας από το ΕΣΠΑ

Στην βουλή η απένταξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας από το ΕΣΠΑ

Share This
Ερώτηση Πετράκου για την χρηματοδότηση του Φε­στι­βάλ Χο­ρού Καλαμάτας.
Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος προς τους Υ­πουρ­γούς Α­νά­πτυ­ξης & Αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και Πο­λι­τι­σμού & Α­θλη­τι­σμού για σχε­τι­κά με την α­πέν­τα­ξη της χρη­μα­το­δό­τη­σής του Δι­ε­θνούς Φε­στι­βάλ Χο­ρού α­πό το Ε­ΣΠΑ.Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Πε­τρά­κος ε­ρω­τά τους Υ­πουρ­γούς αν θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων το Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού Κα­λα­μά­τας λό­γω α­πέν­τα­ξης της χρη­μα­το­δό­τη­σής του α­πό το Ε­ΣΠΑ.
Α­κο­λου­θεί η ε­ρώ­τη­ση του κ. Πε­τρά­κου:
Το Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού Κα­λα­μά­τας έ­χει ε­δραι­ω­θεί ως έ­να α­πό τα πιο ση­μαν­τι­κά δι­ε­θνή φε­στι­βάλ χο­ρού και α­να­γνω­ρί­ζε­ται α­πό ό­λους η πνευ­μα­τι­κή και πο­λι­τι­στι­κή προ­σφο­ράς του. Το Φε­στι­βάλ έ­χει συμ­βάλ­λει ση­μαν­τι­κά στη γνω­ρι­μί­α και α­νά­πτυ­ξη του σύγ­χρο­νου χο­ρού στην Ελ­λά­δα αλ­λά και στην προ­βο­λή της Κα­λα­μά­τας δι­ε­θνώς.Ό­μως ως κε­ραυ­νός έ­πε­σε στην πό­λη της Κα­λα­μά­τας αλ­λά και στους φί­λους του Φε­στι­βάλ Χο­ρού Κα­λα­μά­τας η εί­δη­ση ό­τι «η Ε­Ε δεν συ­ναι­νεί στη συ­νέ­χι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης του Φε­στι­βάλ α­πό το Ε­ΣΠΑ ό­πως συ­νέ­βαι­νε τα προ­η­γού­με­να χρό­νια». Σύμ­φω­να με ό­σα δη­μο­σι­εύ­τη­καν στον Τύ­πο, η α­πό­φα­ση της Ε­Ε να μην συ­νε­χί­σει τη χρη­μα­το­δό­τη­σή του σχε­τί­ζε­ται με μνη­μο­νια­κή υ­πο­χρέ­ω­ση που έ­χει υ­πο­γρά­ψει η κυ­βέρ­νη­ση, ε­πει­δή οι υ­πε­ρεν­τά­ξεις των έρ­γων και στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου και στο το­με­α­κό πρό­γραμ­μα του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού έ­χουν ξε­πε­ρά­σει κα­τά πο­λύ τους κα­νο­νι­σμούς του Ε­ΣΠΑ.
Λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη ό­τι το Δι­ε­θνές Φε­στι­βάλ Χο­ρού Κα­λα­μά­τας εί­ναι μί­α α­πό τις πιο ση­μαν­τι­κές πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις της χώ­ρας, κα­θώς και ό­τι στην Κα­λα­μά­τα έ­χει κα­τα­σκευα­στεί το Μέ­γα­ρο Χο­ρού για να κα­λύ­πτει τις α­νάγ­κες του Δι­ε­θνούς Φε­στι­βάλ Χο­ρού, εί­ναι ε­πι­τα­κτι­κή η α­νάγ­κη να βρε­θεί τρό­πος συ­νε­χούς χρη­μα­το­δό­τη­σης του φε­στι­βάλ για να συ­νε­χί­σει να δι­ορ­γα­νώ­νε­ται στην Κα­λα­μά­τα α­πρό­σκο­πτα και τα ε­πό­με­να χρό­νια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages