Συνάντηση Γ. Αργυράκη με τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Χαρ. Αφάλη - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Συνάντηση Γ. Αργυράκη με τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Χαρ. Αφάλη

Συνάντηση Γ. Αργυράκη με τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Χαρ. Αφάλη

Share This
O Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Π.Ε. Μεσ­ση­νί­ας Γιά­ννης Αρ­γυ­ρά­κης δέ­χθη­κε την ε­πί­σκε­ψη του υ­παρ­χη­γού του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος Χα­ρά­λαμ­που Α­φά­λη, ο ο­ποί­ος συ­νο­δευ­ό­ταν α­πό τον Δι­οι­κη­τή της Π.Υ. Κα­λα­μά­τας Κυ­ριά­κο Κυ­ρι­α­κου­λέ­α, τον Αν. Δι­οι­κη­τή κ. Δη­μή­τρη Γε­ωρ­γα­νά και τον πύ­ραρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Μού­το­γλη.Στη συ­νάν­τη­ση ο κ. Α­φά­λης ε­νη­μέ­ρω­σε για τη στάθ­μευ­ση μό­νι­μα τρι­ών α­ε­ρο­σκα­φών και, εν­τός ο­λί­γων η­με­ρών, ε­νός ε­λι­κο­πτέ­ρου στο α­ε­ρο­δρό­μιο της 120 ΠΕ­Α, για ά­με­ση χρή­ση στο εν­δε­χό­με­νο πυρ­κα­γιάς.Ο κ. Αρ­γυ­ρά­κης συ­νε­χά­ρη τον κ. Α­φά­λη και τον ευ­χα­ρί­στη­σε για το εν­δι­α­φέ­ρον του για την Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα Μεσ­ση­νί­ας, να ε­νι­σχυ­θεί ά­με­σα με πυ­ρο­σβε­στι­κά μέ­σα, ε­νώ ε­ξή­ρε το έρ­γο της Πυ­ρο­σβε­στι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας.Τέ­λος, ευ­χή­θη­καν ό­λοι να κυ­λή­σει η αν­τι­πυ­ρι­κή πε­ρί­ο­δος με ό­σο το δυ­να­τόν λι­γό­τε­ρες πυρ­κα­γι­ές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages