46 άτομα σιτίζονται και 700 προμηθεύονται είδη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

 46 άτομα σιτίζονται και 700 προμηθεύονται είδη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

46 άτομα σιτίζονται και 700 προμηθεύονται είδη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Share This
H οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση έ­δει­ξε και στην Κα­λα­μά­τα τα «δόν­τια της» κα­θώς 46 ά­το­μα στην Κα­λα­μά­τα συν­τη­ρούν­ται κα­θη­με­ρι­νά α­πό τα συσ­σί­τια, αφού βρί­σκον­ται σε ά­σχη­μη οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση.
Ε­νώ, το κοι­νω­νι­κό παν­το­πω­λεί­ο προ­μη­θεύ­ει εί­δη δι­α­τρο­φής και ρου­χι­σμού σε 700 ά­το­μα. Ω­στό­σο μέ­σα στο κα­λο­καί­ρι α­να­μέ­νε­ται να γί­νει εκ­κα­θά­ρι­ση κα­θώς ό­πως εί­πε η αρ­μό­διος Αν­τι­δή­μαρ­χος Μα­ρί­α Οι­κο­νο­μά­κου, ί­σως κά­ποι­οι α­πό τους εγ­γε­γραμ­μέ­νους να μην δι­και­ούν­ται αυ­τές τις πα­ρο­χές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages