Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Share This


Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)», Επενδυτική προτεραιότητα: 3a – «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 940.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 18 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) :

Α. από 10.000,00€ έως 50.000,00€ για Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

Β. από 10.000,00€ έως 60.000,00€ για Υπό Ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) όπου το επενδυτικό τουε σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23/06/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 03/09/2021 και ώρα 15:00.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages