ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Share This

 


Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας». Η υλοποίηση της πράξης πραγματοποιείται μέσω τριών διακριτών υποέργων. Τα υποέργα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και αυτοτελή με ειδικό αντικείμενο το καθένα. Συγκεκριμένα:  Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» (1.882.800,00 € συμπ. ΦΠΑ). Υποέργο 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» (37.200,00 € συμπ. ΦΠΑ). Υποέργο 3: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας» (30.000€ συμπ. ΦΠΑ).

ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας, υποβάλλει την παρούσα πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και των Αξόνων Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». Με το σύνολο των δράσεων του marketplace που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Καλαμάτας επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών, εκμεταλλευόμενος, πλήρως, τα οφέλη και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός. Οι ψηφιακές λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης.

Σκοπός της πράξης «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας», είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Δήμου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών, οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνης πόλης (smart city).

Με το σύνολο των δράσεων του marketplace που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος, στο πλαίσιο του Υποέργου 1, θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων «έξυπνης πόλης» (οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%):

Δράση 1 – Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) (186.806,00€)

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ο Δήμος θα επεκτείνει με τη προμήθεια 300 αισθητήρων το Σύστημα Έξυπνης στάθμευσης για την αποτροπή στάθμευσης σε διαβάσεις και ράμπες ΑμεΑ, το οποίο προτάθηκε στο Πρόγραμμα «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις– Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Δράση 4 – Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ (300.0055,60 €)

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης ανιχνεύει πεζούς που πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση, μέσα από τα μπουτόν αφής. Σε κατάσταση ηρεμίας, η σήμανση οδοστρώματος και πεζοδρομίου τύπου LED, παραμένει σβηστή για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού φωτορύπανσης.

Δράση 9 – Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων (499.968,00€)

Η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον («οικοσύστημα»), «ευφυούς» διαχείρισης των ενεργειακών υποδομών του Δήμου, με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων παραμετροποίησης, επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας. H προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που εξυπηρετεί:

  • Συλλογή Δεδομένων από ενεργειακούς πόρους (Ηλεκτρική Ενέργεια, Καύσιμο Θέρμανσης, Νερό)
  • Επεξεργασία Δεδομένων
  • Οπτικοποίηση

Δράση 11 – Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών (79.980,00 €)

Η πρόταση, αφορά μία ολοκληρωμένη λύση μίας Πλατφόρμας Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και προβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Δήμο, μέσω ενός Έξυπνου Οδηγού Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών.

Δράση 21 – Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου (85.064,00 €)

Σκοπός είναι να αποτιμώνται και να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του αζώτου (NO, NO2), το μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και το διοξείδιο του θείου (SO2). Παράλληλα θα μπορούν να μετρηθούν και βασικές μετεωρολογικές παράμετροι (θερμοκρασία, υγρασία ατμοσφαιρική πίεση), οι οποίοι συμβάλουν στην συσσώρευση των ρύπων αλλά και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών.

Δράση 26 – Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων (149.978,00 €)

Αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση του αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, πλατείες κτλ.) μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, γεωχωρικής αποτύπωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης των εργασιών διαχείρισης.

Δράση 34 – Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας (219.976,12 €)

Μέσω του συστήματος θα παρέχεται προστασία από κακόβουλο λογισμικό, που θα υλοποιείται από τις ζητούμενες λύσεις όχι μόνο σε επίπεδο gateway από τις συσκευές ασφαλείας (firewalls) αλλά και σε επίπεδο τερματικού (endpoints) ενώ παράλληλα θα προστατευτεί και το σύνολο της υποδομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την εισερχόμενη όσο και για την εξερχόμενη κίνηση. Παράλληλα, θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Μέσω του συστήματος θα παρέχεται προστασία από κακόβουλο λογισμικό, που θα υλοποιείται από τις ζητούμενες λύσεις όχι μόνο σε επίπεδο gateway από τις συσκευές ασφαλείας (firewalls) αλλά και σε επίπεδο τερματικού (endpoints) ενώ παράλληλα θα προστατευτεί και το σύνολο της υποδομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την εισερχόμενη όσο και για την εξερχόμενη κίνηση. Παράλληλα, θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου.

Δράση 35 – Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (334.986,00 €)

Η δράση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικής πλατφόρμας έξυπνης πόλης η οποία θα επιτρέπει τη λήψη, ανάλυση και συσχετισμό των δεδομένων από τις διαφορετικές λύσεις, αισθητήρες και λοιπό εξοπλισμό και θα επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός, βελτιστοποίηση και βέλτιστη διαχείριση της υποδομής της έξυπνης πόλης.

Δράση 38 – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ( 25.990,40 €)

Το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί αναγκαιότητα στους ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων( myData) και την ψηφιακή διακίνηση παραστατικών.

Τέλος, όσον αφορά το Υποέργο 2 αφορά στις υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης του συνόλου της πράξης, ενώ το Υποέργο 3 αφορά στο πλάνο και τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της πράξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages