«Οι δεματοποιητές δεν είναι τίποτα άλλο από το κρύψιμο των σκουπιδιών κάτω από το χαλί - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Οι δεματοποιητές δεν είναι τίποτα άλλο από το κρύψιμο των σκουπιδιών κάτω από το χαλί

«Οι δεματοποιητές δεν είναι τίποτα άλλο από το κρύψιμο των σκουπιδιών κάτω από το χαλί

Share This
Με α­να­κοί­νω­ση της η Το­με­α­κή Ε­πι­τρο­πή Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ, σχο­λιά­ζει τη φω­τιά στον σκου­πι­δό­το­πο το α­πό­γευ­μα της Τρί­της στον Ά­γιο Νι­κό­λα­ο της Πύ­λου. Στην α­να­κοί­νω­σή της η Το­με­α­κή Ε­πι­τρο­πή Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ το­νί­ζει:
«Η φω­τιά το α­πό­γευ­μα της Τρί­της στον Ά­γιο Νι­κό­λα­ο της Πύ­λου, στον χώ­ρο του δε­μα­το­ποι­η­τή, έρ­χε­ται να ε­πι­βε­βαι­ώ­σει με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο αυ­τά που λέ­ει ε­δώ και χρό­νια το ΚΚΕ.Οι δε­μα­το­ποι­η­τές δεν εί­ναι τί­πο­τα άλ­λο α­πό το κρύ­ψι­μο των σκου­πι­δι­ών κά­τω α­πό το χα­λί, για να μην τα «βλέ­πει η πε­θε­ρά» (ο λα­ός στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση).Έ­χουν τε­ρά­στι­ες ευ­θύ­νες οι κυ­βερ­νή­σεις αλ­λά και η Πε­ρι­φέ­ρεια κα­θώς και η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή της Πύ­λου, που στή­ρι­ξαν και ε­φάρ­μο­σαν αυ­τή την πο­λι­τι­κή με χέ­ρια και με πό­δια.
Το ΚΚΕ α­πό την πρώ­τη ώ­ρα ή­ταν αν­τί­θε­το στις χω­μα­τε­ρές (π.χ. στην Μα­ρα­θό­λακ­κα στην Κα­λα­μά­τα) αλ­λά και στους δε­μα­το­ποι­η­τές, ό­ταν οι δή­μαρ­χοι ε­κλε­κτοί των κομ­μά­των του κε­φα­λαί­ου πα­νη­γύ­ρι­ζαν ό­τι σω­θή­κα­με. Το πρό­βλη­μα δεν θα λυ­θεί προς το συμ­φέ­ρον των λα­ϊ­κών στρω­μά­των ού­τε με την συμ­φω­νί­α της Πε­ρι­φέ­ρειας με την ΤΕΡ­ΝΑ, η ο­ποί­α θα δι­α­χει­ρί­ζε­ται τα σκου­πί­δια για 40 χρό­νια, θα α­πο­φα­σί­ζει η ί­δια για το πό­τε και που αυ­τά θα πη­γαί­νουν και πό­σα θα κο­στί­ζουν υ­πέ­ρογ­κα στο λα­ό (η τι­μή θα ε­κτι­να­χθεί στα 150€ τον τό­νο).
Ευ­θύ­νες ό­μως έ­χουν και ό­σοι ω­ραι­ο­ποι­ούν την Ε.Ε. ως φι­λο­πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή, που κοι­τά­ει το κα­λό του λα­ού και του πε­ρι­βάλ­λον­τος και ό­χι των σκου­πι­δο­ερ­γο­λά­βων.
Η Ε.Ε. ο­ρί­ζει τους κα­νό­νες με βά­ση τα «θέ­λω» των ερ­γο­λά­βων, φτιά­χνει τους κα­νό­νες στα μέ­τρα τους για να μπο­ρούν να βγά­ζουν χρυ­σά­φι α­πό τα σκου­πί­δια.
Η μό­νη ρε­α­λι­στι­κή, σύγ­χρο­νη πρό­τα­ση που σέ­βε­ται τον άν­θρω­πο και το πε­ρι­βάλ­λον και συμ­φέ­ρει τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λα­ϊ­κά στρώ­μα­τα εί­ναι αυ­τή του ΚΚΕ, που λέ­ει ό­τι η δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των και το οι­κο­νο­μι­κό κό­στος πρέ­πει να εί­ναι στην ευ­θύ­νη του κρά­τους. Να δη­μι­ουρ­γη­θεί έ­νας Ε­νια­ίος Δη­μό­σιος Φο­ρέ­ας Δι­α­χεί­ρι­σης ο ο­ποί­ος με Κεν­τρι­κό Σχε­δια­σμό θα ε­φαρ­μό­ζει κά­θε σύγ­χρο­νη μέ­θο­δο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας ε­πι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ρι­ω­μέ­νη με τις ε­λά­χι­στες ε­πι­πτώ­σεις στον άν­θρω­πο και στο πε­ρι­βάλ­λον, που θα δί­νει βά­ρος στην πρό­λη­ψη και την δι­α­λο­γή στην πη­γή. Δι­α­φω­νού­με με την ε­πι­λο­γή της καύ­σης. Δι­α­φω­νού­με με ο­ποι­α­δή­πο­τε εμ­πλο­κή του ι­δι­ω­τι­κού κε­φα­λαί­ου στη δι­α­δι­κα­σί­α της δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των.
Αυ­τά πρέ­πει να πα­λέ­ψει ο λα­ός της Πύ­λου και ό­λης της Μεσ­ση­νί­ας, για­τί δι­α­φο­ρε­τι­κά θα α­κο­λου­θού­με τους «σω­τή­ρες» ερ­γο­λά­βους ή θα πέ­φτου­με σε το­πι­κι­στι­κά α­δι­έ­ξο­δα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages